Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Statin Kullanan Hastalarda D Vitamini Eksikliği Miyalji Gelişimi için Bir Risk Faktörü Müdür?

Özlem Taşoğlu 1 ,Yeşim Gökçe Kutsal 2 ,İrfan Taşoğlu 3 ,Oya Özdemir 4 ,Yıldız Erdoğanoğlu 5
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Okan University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.86158

Amaç: Son yıllarda D vitamini eksikliğinin statin miyopatisi gelişiminde de rolü olabileceği tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; statin kullanan erkek hastalar içinde miyaljisi olanlarla olmayanlar arasında D vitamini düzeyleri ve objektif kas kuvveti ölçümleri açısından anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya statin kullanan ve klinik olarak statine bağlı miyalji tanısı olan 17 erkek hasta ile, statin kullanan ve miyaljisi olmayan 23 erkek hasta dahil edildi. Tüm hastaların 25 OH vitamin D seviyeleri kaydedildi. Hastaların vücut yağ oranları bioimpedans analizi ile incelendi. Miyaljisi olan hastalara Vizüel Anolog Skala ve McGill-Melzack Ağrı Soru Formu uygulandı. Tüm hastaların el kavrama kuvvet ölçümleri ve biseps ve kuadriseps kaslarına yönelik izometrik ve izokinetik ölçümleri gerçekleştirildi.   

 

Bulgular: Statin kullanan ve buna bağlı gelişmiş miyaljisi olan hastalarla, statin kullanan ve miyaljisi olmayan hastalar incelendiğinde her iki grupta ortalama D vitamini seviyelerinin yeterlilik sınırının üzerinde olduğu ve aralarında anlamlı fark bulunmadığı saptandı. İki grupta yapılan el dinamometresi ölçümleri ile izometrik ve izokinetik kas kuvvet analizleri incelendiğinde, iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi.  

 

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen veriler ışığında; statin kullanımına bağlı miyalji gelişiminde D vitamini eksikliğinin bir risk faktörü olmayabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca statin kullanımına bağlı miyaljisi olan ve olmayan grup arasında objektif kas kuvvet ölçümleri açısından anlamlı fark saptanmadı.

Keywords : D vitamini, statine bağlı miyalji, izokinetik ölçüm