Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Is Vitamin D Deficiency a Risk Factor for the Development of Statin-Induced Myalgia in Patients Receiving Statins?

Özlem Taşoğlu 1 ,Yeşim Gökçe Kutsal 2 ,İrfan Taşoğlu 3 ,Oya Özdemir 4 ,Yıldız Erdoğanoğlu 5
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Okan University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.86158

Objective: In recent years, discussions regarding the possibility of vitamin D deficiency playing a role in statin myopathy development have started. The purpose of this study is to determine whether or not there is a significant difference with respect to vitamin D levels and objective muscle strength measures in males with or without statin-induced myalgia. 

 

Material and Methods: This study includes 17 male patients with statin-induced myalgia and 23 male patients without statin-induced myalgia; the latter being matched with the former. 25-OH vitamin D levels of all patients were recorded. Body fat rates of the patients were studied with bio-impedance analysis. Visual analog scale and McGill–Melzack pain questionnaire were applied to the patients with myalgia. Gripping strength and isometric and isokinetic measurements on the biceps and quadriceps muscles of all patients were performed.  

 

Results: Mean vitamin D levels were above the sufficiency level in both of the groups, and there was no significant difference between them. When the measurements with the hand dynamometer and the isometric and isokinetic muscular strength analyses for both groups were compared, there was no statistically significant difference between them.

 

Conclusion: In this study, it is demonstrated that vitamin D deficiency may not be a risk factor for the development of statin-induced myalgia; furthermore, there is no statistical difference between the objective muscle strength measures of male patients with or without statin-induced myalgia.

 


 

Turkish

 

Başlık: Statin Kullanan Hastalarda D Vitamini Eksikliği Miyalji Gelişimi için Bir Risk Faktörü Müdür?

 

Anahtar kelimeler: D vitamini, statine bağlı miyalji, izokinetik ölçüm

 

Amaç: Son yıllarda D vitamini eksikliğinin statin miyopatisi gelişiminde de rolü olabileceği tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; statin kullanan erkek hastalar içinde miyaljisi olanlarla olmayanlar arasında D vitamini düzeyleri ve objektif kas kuvveti ölçümleri açısından anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesidir. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya statin kullanan ve klinik olarak statine bağlı miyalji tanısı olan 17 erkek hasta ile, statin kullanan ve miyaljisi olmayan 23 erkek hasta dahil edildi. Tüm hastaların 25 OH vitamin D seviyeleri kaydedildi. Hastaların vücut yağ oranları bioimpedans analizi ile incelendi. Miyaljisi olan hastalara Vizüel Anolog Skala ve McGill-Melzack Ağrı Soru Formu uygulandı. Tüm hastaların el kavrama kuvvet ölçümleri ve biseps ve kuadriseps kaslarına yönelik izometrik ve izokinetik ölçümleri gerçekleştirildi.    

 

Bulgular: Statin kullanan ve buna bağlı gelişmiş miyaljisi olan hastalarla, statin kullanan ve miyaljisi olmayan hastalar incelendiğinde her iki grupta ortalama D vitamini seviyelerinin yeterlilik sınırının üzerinde olduğu ve aralarında anlamlı fark bulunmadığı saptandı. İki grupta yapılan el dinamometresi ölçümleri ile izometrik ve izokinetik kas kuvvet analizleri incelendiğinde, iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi.   

 

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen veriler ışığında; statin kullanımına bağlı miyalji gelişiminde D vitamini eksikliğinin bir risk faktörü olmayabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca statin kullanımına bağlı miyaljisi olan ve olmayan grup arasında objektif kas kuvvet ölçümleri açısından anlamlı fark saptanmadı.

Keywords : Vitamin D, statin induced myalgia, isokinetic measurement