Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Görsel Uzaysal İhmal Sendromunun Orofaringeal Yutmanın Elektrofizyolojik Ölçütleri Üzerine Etkisi

Barın Selçuk 1 ,Hilmi Uysal 2 ,Murat Kurt 3 ,Aydan Kurtaran 4 ,Murat İnanır 1 ,Ilgın Sade 1 ,Müfit Akyüz 4
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2 Department of Neurology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3 Department of Psychology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Art and Science, Samsun, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.69862

Amaç: Görsel uzaysal ihmalin orofaringeal yutmanın elektrofizyolojik parametrelerine etkisini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 26 sağlıklı gönüllü ve yutma şikayeti olan 42 inmeli hasta dahil edildi. Hastalar görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalar, görsel uzaysal ihmali olmayan sol hemiplejik hastalar ve görsel uzaysal ihmali olmayan sağ hemiplejik hastalar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastalar su içerken, submental elektromyografik aktivite ve laringeal vertikal hareketler elektrofizyolojik olarak kayıtlandı.

 

Bulgular: Faringeal yutmanın tetiklenmesi için geçen süre (A-0) ve orofaringeal yutmanın faringeal faz süresi (A-C) görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalarda diğer gruplara göre anlamlı olarak uzamıştı (p<0,05). Görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalarda diğer gruplarla karşılaştırıldığında 0-2 aralığı uzamış ve disfaji limiti azalmıştı. Ancak bu uzama ve azalma sağlıklı gönüllü grupla karşılaştırılmada anlamlı iken (p<0,05), görsel uzaysal ihmali olmayan hemiplejik hastalarla karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Algısal eksiklikler, orofarinksin uyaran algılama ve tanımlama kapasitesinde azalma yaparak, disfaji gelişiminde önemli rol oynarlar. Sonuç olarak, ihmali olan hastalar, disfaji şikayeti olsun ya da olmasın, yutma problemleri açısından değerlendirilmelidirler.

Keywords : Yutma, ihmal, inme, elektrofizyoloji, ENMG