Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Effect of Visuospatial Neglect on Electrophysiological Parameters of Oropharyngeal Swallowing

Barın Selçuk 1 ,Hilmi Uysal 2 ,Murat Kurt 3 ,Aydan Kurtaran 4 ,Murat İnanır 1 ,Ilgın Sade 1 ,Müfit Akyüz 4
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2 Department of Neurology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3 Department of Psychology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Art and Science, Samsun, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.69862

Objective: The aim of this study was to determine the effect of visuospatial neglect on the electrophysiological parameters of oropharyngeal swallowing.

 

Material and Methods: Twenty-six healthy volunteers and 42 stroke patients with complaints of dysphagia were included in the study. The patients were grouped as left hemiplegic patients with visuospatial neglect, left hemiplegic patients without visuospatial neglect, and right hemiplegic patients without visuospatial neglect. Submental electromyographic activity and laryngeal vertical movements were electrophysiologically recorded while each subject swallowed water.

 

Results: The time required for triggering the pharyngeal phase of swallowing (A–0) and the duration of the pharyngeal phase of oropharyngeal swallowing (A–C) were significantly prolonged in left hemiplegia patients with neglect compared with the patients in the other groups (p<0.05). The time necessary for the elevation, closure, and upward relocation of the larynx (0–2 interval) was prolonged, and the dysphagia limit was decreased in the left hemiplegia patients with neglect compared with the patients in the other groups. The prolongation of larynx movement and decrease in dysphagia limit in patients with neglect were significantly different to the relative measures in the healthy volunteer group (p<0.05) but not to those in the patients without neglect (p>0.05).

 

Conclusion: Perceptual deficit is apt to play a significant role in the development of dysphagia via reduced stimulus detection and discriminative capacity in the oropharynx. Thus, we propose that stroke patients with neglect may require a swallowing evaluation, regardless of whether they have complaints of dysphagia.

 


 

Turkish

 

Başlık:Görsel Uzaysal İhmal Sendromunun Orofaringeal Yutmanın Elektrofizyolojik Ölçütleri Üzerine Etkisi

 

Anahtar Kelimeler:Yutma, ihmal, inme, elektrofizyoloji, ENMG

 

Amaç: Görsel uzaysal ihmalin orofaringeal yutmanın elektrofizyolojik parametrelerine etkisini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 26 sağlıklı gönüllü ve yutma şikayeti olan 42 inmeli hasta dahil edildi. Hastalar görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalar, görsel uzaysal ihmali olmayan sol hemiplejik hastalar ve görsel uzaysal ihmali olmayan sağ hemiplejik hastalar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastalar su içerken, submental elektromyografik aktivite ve laringeal vertikal hareketler elektrofizyolojik olarak kayıtlandı.

 

Bulgular: Faringeal yutmanın tetiklenmesi için geçen süre (A-0) ve orofaringeal yutmanın faringeal faz süresi (A-C) görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalarda diğer gruplara göre anlamlı olarak uzamıştı (p<0,05). Görsel uzaysal ihmali olan sol hemiplejik hastalarda diğer gruplarla karşılaştırıldığında 0-2 aralığı uzamış ve disfaji limiti azalmıştı. Ancak bu uzama ve azalma sağlıklı gönüllü grupla karşılaştırılmada anlamlı iken (p<0,05), görsel uzaysal ihmali olmayan hemiplejik hastalarla karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Algısal eksiklikler, orofarinksin uyaran algılama ve tanımlama kapasitesinde azalma yaparak, disfaji gelişiminde önemli rol oynarlar. Sonuç olarak, ihmali olan hastalar, disfaji şikayeti olsun ya da olmasın, yutma problemleri açısından değerlendirilmelidirler.

Keywords : Swallowing, neglect, stroke, electrophysiology, ENMG