Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Dirsek Bölgesindeki Ulnar Nöropatide, Kısa Segment İleti Çalışması ve Lokalizasyon Özellikleri: 57 Hastanın İncelendiği Retrospektif Bir Çalışma

Pelin Yıldırım 1 ,Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu 2 ,Abdullah Yıldırım 3 ,Gökhan Evcili 4 ,Osman Hakan Gündüz 5
1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Kocaeli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
5 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.66674

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dirsek bölgesinde ulnar nöropati (DUN) ön tanısı ile elektrodiagnostik olarak değerlendirilmiş hastalarda, lokalizasyon özelliklerinin belirlenmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Elektrodiagnostik olarak kısa segment ileti çalışması (KSİÇ) ile değerlendirilen ve sonuçları DUN ile uyumlu olan 57 hasta retrospektif olarak incelendi. Tuzaklanma lokalizasyonları, humeroulnar arkad (HUA), retroepikondiler oluk (RTC) ve medial intermüsküler septum (MİS) olarak ele alındı.

 

Bulgular: Tuzaklanma %73 oranında sol üst ekstremitede tespit edildi. Fokal ileti bloğu ile birlikte latans değişikliği saptanan ekstremite sayısı 30 iken, sadece ileti bloğu tespit edilen ekstremite sayısı 27 idi. Lokalizasyon sıklıkları için yapılan değerlendirmede RTC (%35), MİS (%25), RTC+MİS (%19), HUA (%16), HUA+RTC (%5), olarak saptandı.

 

Sonuç: KSİÇ’in 10 cm tekniği ile kullanıldığı hastalarda, RTC, MİS ve HUA bölgelerindeki tuzaklanmalar tespit edilebilmektedir. Ulnar sinirin dirsekteki tuzaklanma bölgeleri, sıklık sırasına göre RTC, MİS ve HUA’dır. 

Keywords : Ulnar nöropati, kısa segment ileti çalışması, dirsek, kübital tünel sendromu, tuzaklanma nöropatileri, elektromiyografi