Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Short Segment Conduction Study and Localization Features in Ulnar Neuropathy at the Elbow: A Retrospective Study of 57 Patients

Pelin Yıldırım 1 ,Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu 2 ,Abdullah Yıldırım 3 ,Gökhan Evcili 4 ,Osman Hakan Gündüz 5
1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Kocaeli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
5 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.66674

Objective: The aim of this study was to investigate the localization properties in electrodiagnostically evaluated patients with a prediagnosis of ulnar neuropathy at the elbow.

 

Material and Methods: The results of 57 patients who were electrodiagnostically defined as ulnar neuropathy at the elbow, with using short segment conduction study (SSCS), were evaluated retrospectively. The number of extremities determined as having focal conduction block with changes in latency was 30, while focal conduction alone was 27. The locations of nerve entrapment sites were determined as humeroulnar arcade (HUA), retroepicondylar groove (RTC), medial intermuscular septum (MIS).

 

Results: The entrapment was found in the left upper extremity with a rate of 73%. The frequencies of localizations were determined for RTC (35%), MIS (25%), RTC+MIS (19%), HUA (16%), HUA+RTC (5%).

 

Conclusion: The entrapments at RTC, MIS and HUA regions could be determined in patients whom 10 cm SCSS technique was used. The localizations of ulnar nerve entrapment at the elbow were RTC, MIS and HUA, in the order of decreasing frequency. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Dirsek Bölgesindeki Ulnar Nöropatide, Kısa Segment İleti Çalışması ve Lokalizasyon Özellikleri: 57 Hastanın İncelendiği Retrospektif Bir Çalışma

 

Anahtar kelimeler: Ulnar nöropati, kısa segment ileti çalışması, dirsek, kübital tünel sendromu, tuzaklanma nöropatileri, elektromiyografi

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dirsek bölgesinde ulnar nöropati (DUN) ön tanısı ile elektrodiagnostik olarak değerlendirilmiş hastalarda, lokalizasyon özelliklerinin belirlenmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Elektrodiagnostik olarak kısa segment ileti çalışması (KSİÇ) ile değerlendirilen ve sonuçları DUN ile uyumlu olan 57 hasta retrospektif olarak incelendi. Tuzaklanma lokalizasyonları, humeroulnar arkad (HUA), retroepikondiler oluk (RTC) ve medial intermüsküler septum (MİS) olarak ele alındı.

 

Bulgular: Tuzaklanma %73 oranında sol üst ekstremitede tespit edildi. Fokal ileti bloğu ile birlikte latans değişikliği saptanan ekstremite sayısı 30 iken, sadece ileti bloğu tespit edilen ekstremite sayısı 27 idi. Lokalizasyon sıklıkları için yapılan değerlendirmede RTC (%35), MİS (%25), RTC+MİS (%19), HUA (%16), HUA+RTC (%5), olarak saptandı.

 

Sonuç: KSİÇ’in 10 cm tekniği ile kullanıldığı hastalarda, RTC, MİS ve HUA bölgelerindeki tuzaklanmalar tespit edilebilmektedir. Ulnar sinirin dirsekteki tuzaklanma bölgeleri, sıklık sırasına göre RTC, MİS ve HUA’dır. 

Keywords : Ulnar neuropathy, short segment conduction study, elbow, cubital tunnel syndrome, entrapment neuropathies, electromyography