Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Romatoid Artritli Kadınlarda Alt Üriner Sisteme Ait Semptomların Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Huriye Aras 1 ,Bekir Aras 2 ,Afitap İçağasıoğlu 3 ,Esma Demirhan 3 ,Şeyma Kolukısa 3 ,Esma Öcal Eriman 3 ,Esra Selimoğlu 3
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
2 Department of Urology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
3 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.75010

Amaç: Romatoid artritli kadınlarda alt üriner sisteme ait semptomların (AUSS) sıklığını araştırmak ve bunun yaşam kalitesi (YK) üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 30-60 arasında olan ve romatoid artrit tanısı almış olan toplam 104 kadın ve 82 sağlıklı bayan bu çalışmaya alındı. AUSS ve YK’yi değerlendirmek için Amerikan Üroloji Derneği Semptom Endeksi (AUASI), anksiyete ve depresyon seviyelerini belirlemek için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ve hastalığın etkinlik seviyesinin belirlenmesi için de DAS-28 ve Hastane Değerlendirme Anketi (HDA) altın ölçütler olarak belirlendi.

 

Bulgular: İki grup arasında, yaş aralığı bakımından istatistiki fark yoktu. Gruplar arasında, AUSS görülme sıklığı bakımından belirgin bir farklılık vardı ve romatoid artritli kadınlardaki orta-ciddi seviyelerdeki belirtiler daha fazlaydı. Anksiyete ve depresyonla AUSS arasında pozitif korelasyon vardı (p<0,01). Depresyonla YK arasında pozitif bir korelasyon mevcutken, aynı şey anksiyete için söz konusu değildi. AUSS ile DAS-28 arasında bir bağlantı olmamasına rağmen, AUSS ve HDA arasında bu tür bir bağlantı vardı. YK ile DAS-28 arasında bir bağlantı bulunmazken, YK ve HDA arasındaki bağlantı oldukça anlamlıydı (p<0,01).

 

Sonuç: Romatoid artritli kadınlarda AUSS daha sık ve YK de daha düşüktü. Ayrıca, bu belirtiler anksiyete ve depresyonla da bağlantılı olabilir. Romatoid artritli kadınlarda görülen orta ve ciddi belirtiler, sıklıkla HDA ile ilişkilidir.

Keywords : Romatoid artrit, alt üriner sistem semptomları, yaşam kalitesi