Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Frequency of Lower Urinary Tract Symptoms and Effects on Quality of Life in Women with Rheumatoid Arthritis

Huriye Aras 1 ,Bekir Aras 2 ,Afitap İçağasıoğlu 3 ,Esma Demirhan 3 ,Şeyma Kolukısa 3 ,Esma Öcal Eriman 3 ,Esra Selimoğlu 3
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
2 Department of Urology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
3 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.75010

Objective: To investigate the frequency of lower urinary tract symptoms (LUTS) in women with rheumatoid arthritis (RA) and to evaluate its possible effects on quality of life (QoL).

 

Material and Methods: A total of 104 women diagnosed with RA, who were aged between 30 and 60 years, and 82 healthy women were included in this study. We used the American Urological Association symptom index as the gold criteria in the evaluation of LUTS and QoL. Hospital Anxiety and Depression Scale was used to evaluate anxiety/depression levels, whereas disease activity scale (DAS-28) and Health Assessment Questionnaire (HAQ) were used to determine the disease activity levels.

 

Results: There was no statistical difference between the two groups by means of age range. There was a prominent difference in LUTS frequency between the groups and moderate to severe symptoms were higher in women with RA. QoL measurements were also significantly lower in this group (p<0.01). There was a positive relationship between anxiety and LUTS and significantly positive relationship between depression and LUTS measurement (p<0.01). There was a positive relationship between depression and QoL; however, there was no relationship between anxiety and QoL measurements. Although there was no relationship between LUTS and DAS-28, significant relationship was found between LUTS and HAQ. There was no relationship between QoL and DAS-28; however, there was a significant relationship between QoL and HAQ (p<0.01).

 

Conclusion: LUTS were more frequent in women with RA; furthermore, QoL was low. Furthermore, these symptoms can be related with anxiety and depression. Moderate and severe symptoms observed in women with RA are frequently related with HAQ.

 


 

Turkish

 

Başlık: Romatoid Artritli Kadınlarda Alt Üriner Sisteme Ait Semptomların Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

 

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, alt üriner sistem semptomları, yaşam kalitesi

 

Amaç: Romatoid artritli kadınlarda alt üriner sisteme ait semptomların (AUSS) sıklığını araştırmak ve bunun yaşam kalitesi (YK) üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 30-60 arasında olan ve romatoid artrit tanısı almış olan toplam 104 kadın ve 82 sağlıklı bayan bu çalışmaya alındı. AUSS ve YK’yi değerlendirmek için Amerikan Üroloji Derneği Semptom Endeksi (AUASI), anksiyete ve depresyon seviyelerini belirlemek için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ve hastalığın etkinlik seviyesinin belirlenmesi için de DAS-28 ve Hastane Değerlendirme Anketi (HDA) altın ölçütler olarak belirlendi.

 

Bulgular: İki grup arasında, yaş aralığı bakımından istatistiki fark yoktu. Gruplar arasında, AUSS görülme sıklığı bakımından belirgin bir farklılık vardı ve romatoid artritli kadınlardaki orta-ciddi seviyelerdeki belirtiler daha fazlaydı. Anksiyete ve depresyonla AUSS arasında pozitif korelasyon vardı (p<0,01). Depresyonla YK arasında pozitif bir korelasyon mevcutken, aynı şey anksiyete için söz konusu değildi. AUSS ile DAS-28 arasında bir bağlantı olmamasına rağmen, AUSS ve HDA arasında bu tür bir bağlantı vardı. YK ile DAS-28 arasında bir bağlantı bulunmazken, YK ve HDA arasındaki bağlantı oldukça anlamlıydı (p<0,01).

 

Sonuç: Romatoid artritli kadınlarda AUSS daha sık ve YK de daha düşüktü. Ayrıca, bu belirtiler anksiyete ve depresyonla da bağlantılı olabilir. Romatoid artritli kadınlarda görülen orta ve ciddi belirtiler, sıklıkla HDA ile ilişkilidir.

Keywords : Rheumatoid arthritis, lower urinary system symptoms, quality of life