Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Omuz Ağrılı Hastalarda Klinik Testlerin Tanısal Performanslarının Araştırılması

Mustafa ŞENGÜL 1 ,Aynur KARAGÖZ 2 ,Barış NACIR 2 ,Hatice Rana ERDEM 3
1 Sağlık Bakanlığı, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.09068

Amaç: Çalışmamızın amacı, fizik tedavi polikliniğine başvuran omuz ağrılı hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları esas alınarak klinik testlerin tanısal performans düzeylerini araştırmaktır. Ayrıca MRG bulguları ile ağrı ve omzun fonksiyonel durumu arasındaki ilişki de incelenmiştir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya omuz ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran 76 hasta alındı. Tüm hastaların fizik muayeneleri ve farklı omuz patolojilerine yönelik özel klinik testleri yapıldı. Hastaların ağrı düzeyleri ‘Vizüel Analog Skala’ (VAS) ile değerlendirildi. Omzun fonksiyonel değerlendirilmesi ‘Omuz Özürlülük Sorgulaması’ (OÖS) formu kullanılarak yapıldı. Tüm hastalar MRG ile değerlendirildi. Manyetik rezonans görüntüleme bulguları esas alınarak, uygulanan klinik testlerin seçiciliği, duyarlılığı, pozitif ve negatif ve tahmini değerleri ile doğruluğu Ki-kare tablosu kullanılarak hesaplandı.

 

Bulgular: İmpingement ve rotator kaf patolojilerini değerlendiren testlerin genel olarak duyarlılıkları yüksekken, seçicilikleri düşük bulundu. Supraspinatusta rüptürleri değerlendirmede Drop Arm; subakromial-subdeltoid efüzyonu saptamada Yocum testi, infraspinatus patolojilerini saptamada Patte ve dış rotasyon yetmezlik belirtisi, biseps patolojilerini saptamada Speed testi, akromiyoklaviküler eklem patolojilerini saptamada horizontal addüksiyon testi ile ağrılı ark testinin tanısal performansı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ağrı şiddeti ile omuz patolojileri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Fonksiyonel durum açısından sadece bisipital tendiniti olan grupta fonksiyonel skorların anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı.

 

Sonuç: Omuz ağrılı hastaların büyük çoğunluğunda MRG’de çoklu patolojik lezyon olması ve klinik testlerin çoğunun patolojiyi saptamada düşük seçicilik oranlarına rağmen yüksek duyarlılık oranlarına sahip olması, tedaviyi planlama ve eşlik eden patolojileri belirleme açısından klinik testlerin önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords : Omuz ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme, klinik testler, fonksiyonel durum