Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Diagnostic Performance of Clinical Tests in Patients with Shoulder Pai

Mustafa ŞENGÜL 1 ,Aynur KARAGÖZ 2 ,Barış NACIR 2 ,Hatice Rana ERDEM 3
1 Sağlık Bakanlığı, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.09068

Objective: This study aimed to investigate the diagnostic performance of clinical tests applied to patients with shoulder pain at a physical therapy outpatient clinic. Magnetic resonance imaging (MRI) findings were the major determinants to evaluate the accuracy of the clinical tests. Also, the relationship between the MRI findings and the pain and functional status of the shoulder were evaluated.

 

Material and Methods: Seventy-six patients, referred to a physical therapy outpatient clinic with shoulder pain, were included in the study. Physical examination of all patients and specific clinical tests were performed for different shoulder pathologies. Pain levels of patients were evaluated with the visual analog scale and functional status of the shoulder with the Shoulder Disability Questionnaire. All patients were evaluated with MRI. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of the clinical tests were evaluated on the basis of the MRI findings.

 

Results: The sensitivity of the tests evaluating impingement and rotator cuff pathologies was found to be high, but specificity was low. Diagnostic performance of the drop arm test to determine the supraspinatus ruptures; Yocum test to determine the subacromial and subdeltoid effusion; Patte test and external rotation lag sign to determine infraspinatus tendon pathologies; speed test to determine biceps pathologies; and horizontal adduction test and painful arc test to determine acromioclavicular joint pathologies were found to be statistically significant. In this study, the severity of pain and shoulder pathologies showed no statistically significant correlation. In terms of functional status, high scores were achieved only in the bicipital tendinitis group.

 

Conclusion: MRI findings show that patients with shoulder pain may have multiple pathological lesions. Despite the coexistence of multiple pathologies and low specificity of clinical tests, clinical tests evaluating shoulder pathologies have great importance in directing the clinicians to diagnose and plan treatments because of high sensitivity.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omuz Ağrılı Hastalarda Klinik Testlerin Tanısal Performanslarının Araştırılması

 

Anahtar kelimeler: Omuz ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme, klinik testler, fonksiyonel durum

 

Amaç: Çalışmamızın amacı, fizik tedavi polikliniğine başvuran omuz ağrılı hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları esas alınarak klinik testlerin tanısal performans düzeylerini araştırmaktır. Ayrıca MRG bulguları ile ağrı ve omzun fonksiyonel durumu arasındaki ilişki de incelenmiştir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya omuz ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran 76 hasta alındı. Tüm hastaların fizik muayeneleri ve farklı omuz patolojilerine yönelik özel klinik testleri yapıldı. Hastaların ağrı düzeyleri ‘Vizüel Analog Skala’ (VAS) ile değerlendirildi. Omzun fonksiyonel değerlendirilmesi ‘Omuz Özürlülük Sorgulaması’ (OÖS) formu kullanılarak yapıldı. Tüm hastalar MRG ile değerlendirildi. Manyetik rezonans görüntüleme bulguları esas alınarak, uygulanan klinik testlerin seçiciliği, duyarlılığı, pozitif ve negatif ve tahmini değerleri ile doğruluğu Ki-kare tablosu kullanılarak hesaplandı.

 

Bulgular: İmpingement ve rotator kaf patolojilerini değerlendiren testlerin genel olarak duyarlılıkları yüksekken, seçicilikleri düşük bulundu. Supraspinatusta rüptürleri değerlendirmede Drop Arm; subakromial-subdeltoid efüzyonu saptamada Yocum testi, infraspinatus patolojilerini saptamada Patte ve dış rotasyon yetmezlik belirtisi, biseps patolojilerini saptamada Speed testi, akromiyoklaviküler eklem patolojilerini saptamada horizontal addüksiyon testi ile ağrılı ark testinin tanısal performansı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ağrı şiddeti ile omuz patolojileri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Fonksiyonel durum açısından sadece bisipital tendiniti olan grupta fonksiyonel skorların anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı.

 

Sonuç: Omuz ağrılı hastaların büyük çoğunluğunda MRG’de çoklu patolojik lezyon olması ve klinik testlerin çoğunun patolojiyi saptamada düşük seçicilik oranlarına rağmen yüksek duyarlılık oranlarına sahip olması, tedaviyi planlama ve eşlik eden patolojileri belirleme açısından klinik testlerin önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.

 

Keywords : Shoulder pain, magnetic resonance imagining, clinical tests, functional status