Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Premenopozal Erişkin Kadınlarda Vitamin D Düzeyi ile Kronik Ağrı ve Depresyon Arasındaki İlişki

Halim YILMAZ 1 ,Said BODUR 2 ,Gülten Karaca 3
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2 Department of Public Health, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.59244

Amaç: Premenopozal erişkin kadınlarda, D vitamini düzeyi ile nonspesifik kas- iskelet sistemi ağrısı ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, nedeni belirlenemeyen yaygın kas- iskelet ağrısı bulunan 218 premenopozal kadın dahil edildi. Katılımcıların ağrı düzeyi 0-10 Vizüel Analog Skala (VAS) ile  depresyon düzeyi ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile belirlendi. Katılımcıların serum 25(OH)D, parathormon, alkalen fosfataz ve kalsiyum düzeyleri belirlendi. D vitamini sınır değeri 20 ng/mL olarak kabul edildi. 25(OH)D<20 ng/mL olan hastalar D vitamini eksikliği (Grup 1), ≥20 ng/mL olan hastalar ise D vitamini normal (Grup 2) olarak kabul edildi.

 

Bulgular: İki yüz on sekiz katılımcının 174’ünde (%79,8) D vitamini eksikliği saptanırken, 44’ünde (%20,2) D vitamininin normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Gruplar yaş, beden kitle indeksi (BKİ), gelir düzeyi, şikayet süresi, öğrenim durumu, aile tipi ve çalışma durumu yönünden benzer iken (p>0,05); VAS ve BDÖ skorları yönünden iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0,001 ve p=0,001, sırasıyla) D vitamini düzeyi ile VAS ve BDÖ skorları arasında negatif korelasyon saptanırken (p<0,001); yaş, BKİ, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi, şikayet süresi ve çocuk sayısı arasında korelasyon tespit edilmedi (p>0,05).

 

Sonuç: Çalışmamız kronik, nonspesifik kas-iskelet ağrısı olan premenopozal kadınlarda D vitamini eksikliğinin sık bir bulgu olduğunu ve D vitamini düzeyinin ağrı ve depresyon düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Keywords : D vitamini, ağrı, depresyon, kadı