Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

The Association between Vitamin D Level and Chronic Pain and Depression in Premenopausal Wome

Halim YILMAZ 1 ,Said BODUR 2 ,Gülten Karaca 3
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2 Department of Public Health, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.59244

Objective: To investigate the association between vitamin D level and non-specific musculoskeletal system pain and depression in premenopausal women.

 

Material and Methods: Two hundred eighteen premenopausal women with common musculoskeletal pain and unknown etiology were included into the study. Levels of pain and depression were respectively measured with 0-10 visual analog scale (VAS) and Beck Depression Inventory (BDI). Levels of serum 25(OH)D, parathormone, alkaline phosphatase, and calcium were also measured. The threshold value of vitamin D was accepted as 20 ng/mL. Patients with 25(OH)D<20 ng/mL were classified as the vitamin D deficiency group (group 1), and those with ≥20 ng/mL were accepted as the vitamin D group within normal limits (group 2).

 

Results: Of 218 participants, 174 (79.8%) were detected with vitamin D deficiency, while 44 (20.2%) were found with a normal level of vitamin D. A statistically significant difference was present between both groups as to VAS and BDI scores (p<0.001 and p=0.001, respectively), although both groups were similar as to age, body mass index (BMI), level of income, duration of complaints, educational status, family type, and profession (p>0.05). Whereas a negative correlation was present between level of vitamin D and VAS and BDI scores, no correlation was detected as to age, BMI, level of income, educational status (p<0.001); duration of complaints, and number of children (p>0.05).

 

Conclusion: Our study indicates that vitamin D deficiency is a frequent finding in premenopausal women with chronic, non-specific musculoskeletal pain and that the level of vitamin D is associated with levels of pain and depression.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Premenopozal Erişkin Kadınlarda Vitamin D Düzeyi ile Kronik Ağrı ve Depresyon Arasındaki İlişki

 

Anahtar kelimeler: D vitamini, ağrı, depresyon, kadın

 

Amaç: Premenopozal erişkin kadınlarda, D vitamini düzeyi ile nonspesifik kas- iskelet sistemi ağrısı ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, nedeni belirlenemeyen yaygın kas- iskelet ağrısı bulunan 218 premenopozal kadın dahil edildi. Katılımcıların ağrı düzeyi 0-10 Vizüel Analog Skala (VAS) ile  depresyon düzeyi ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile belirlendi. Katılımcıların serum 25(OH)D, parathormon, alkalen fosfataz ve kalsiyum düzeyleri belirlendi. D vitamini sınır değeri 20 ng/mL olarak kabul edildi. 25(OH)D<20 ng/mL olan hastalar D vitamini eksikliği (Grup 1), ≥20 ng/mL olan hastalar ise D vitamini normal (Grup 2) olarak kabul edildi.

 

Bulgular: İki yüz on sekiz katılımcının 174’ünde (%79,8) D vitamini eksikliği saptanırken, 44’ünde (%20,2) D vitamininin normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Gruplar yaş, beden kitle indeksi (BKİ), gelir düzeyi, şikayet süresi, öğrenim durumu, aile tipi ve çalışma durumu yönünden benzer iken (p>0,05); VAS ve BDÖ skorları yönünden iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0,001 ve p=0,001, sırasıyla) D vitamini düzeyi ile VAS ve BDÖ skorları arasında negatif korelasyon saptanırken (p<0,001); yaş, BKİ, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi, şikayet süresi ve çocuk sayısı arasında korelasyon tespit edilmedi (p>0,05).

 

Sonuç: Çalışmamız kronik, nonspesifik kas-iskelet ağrısı olan premenopozal kadınlarda D vitamini eksikliğinin sık bir bulgu olduğunu ve D vitamini düzeyinin ağrı ve depresyon düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Keywords : Vitamin D, pain, depression, wome