Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tedavisinde Düşük Doz Lazer Terapi ve İnterferans Akım Terapisinin Etkileri

Irena M. DIMITRIJEVIC 1 ,Milica P. LAZOVIC 2 ,Mirjana N. KOCIC 3 ,Lidija R. DIMITRIJEVIC 3 ,Dragan D. MANCIC 4 ,Anita M. STANKOVIC 3
1 Institute of Treatment and Rehabilitation "Niska Banja", Nis, Serbia
2 Institute of Rehabilitation, Belgrade, Serbia
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center Nis, Nis, Serbia
4 Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, Serbia
DOI : 10.5152/tftrd.2014.08466

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I hastalarında düşük doz lazer terapisi ve interferans akım terapisinin etkilerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Prospektif randomize klinik araştırmaya post-travmatik tek taraflı kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I olan, Aralık 2004 ile Ocak 2007 arası Nis Klinik Merkezinde tedavi edilen 45 hasta dahil edildi. A grubuna (n=20) düşük doz lazer terapisi ve kineziterapi, B grubuna (n=25) interferans akım terapisi ve kineziterapi uygulandı. Terapötik etki, aşağıdaki parametreler ile test edildi; ağrı şiddeti visual analog skala ile ekstremitenin etkilenen kısmının çevresi sekizli figür ölçümü ile, etkilenen eklemde hareket genişliği standart açıölçer ile ölçülerek değerlendirildi.

 

Bulgular: Her iki grupta da test edilen tüm parametreler için istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edildi, fakat fark B grubuna kıyasla A grubunda daha fazla idi (p<0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, her iki fiziksel yönteminde de kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I tedavisinde etkili olduğunu gösterdi, ancak lazer terapisinin etkinliği interferans akım terapisine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.

Keywords : Kompleks bölgesel ağrı sendromu, düşük doz lazer terapisi, interferans akım