Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Effects of Low-Level Laser Therapy and Interferential Current Therapy in the Treatment of Complex Regional Pain Syndrome

Irena M. DIMITRIJEVIC 1 ,Milica P. LAZOVIC 2 ,Mirjana N. KOCIC 3 ,Lidija R. DIMITRIJEVIC 3 ,Dragan D. MANCIC 4 ,Anita M. STANKOVIC 3
1 Institute of Treatment and Rehabilitation "Niska Banja", Nis, Serbia
2 Institute of Rehabilitation, Belgrade, Serbia
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center Nis, Nis, Serbia
4 Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, Serbia
DOI : 10.5152/tftrd.2014.08466

Objective: The aim of this study is to estimate and compare the effects of low-level laser therapy and interferential current therapy in patients with complex regional pain syndrome type I.

 

Material and Methods: Prospective randomized clinical research, including 45 patients with post-traumatic unilateral complex regional pain syndrome type I, treated at the Clinical Center Nis from December 2004 to January 2007. Low-level laser therapy and kinesitherapy were applied in group A (n=20), whereas group B (n=25) was treated with interferential current and kinesitherapy. For assessment of the therapeutic effect, the following parameters were tested: pain intensity was determined by visual analog scale, figure-of-eight measurement was used to determine the circumference of the affected part of the extremity, and range of motion of the affected joint was measured by a standard goniometer.

 

Results: Statistically significant differences were obtained for all tested parameters in both groups, but the difference was greater in group A compared to group B (p<0.05).

 

Conclusion: The results of this study show that both physical procedures are effective in the treatment of complex regional pain syndrome type I, but the efficiency of laser therapy is statistically significantly higher compared to interferential current therapy. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tedavisinde Düşük Doz Lazer Terapi ve İnterferans Akım Terapisinin Etkileri 

 

Anahtar kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, düşük doz lazer terapisi, interferans akım

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I hastalarında düşük doz lazer terapisi ve interferans akım terapisinin etkilerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Prospektif randomize klinik araştırmaya post-travmatik tek taraflı kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I olan, Aralık 2004 ile Ocak 2007 arası Nis Klinik Merkezinde tedavi edilen 45 hasta dahil edildi. A grubuna (n=20) düşük doz lazer terapisi ve kineziterapi, B grubuna (n=25) interferans akım terapisi ve kineziterapi uygulandı. Terapötik etki, aşağıdaki parametreler ile test edildi; ağrı şiddeti visual analog skala ile ekstremitenin etkilenen kısmının çevresi sekizli figür ölçümü ile, etkilenen eklemde hareket genişliği standart açıölçer ile ölçülerek değerlendirildi.

 

Bulgular: Her iki grupta da test edilen tüm parametreler için istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edildi, fakat fark B grubuna kıyasla A grubunda daha fazla idi (p<0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, her iki fiziksel yönteminde de kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I tedavisinde etkili olduğunu gösterdi, ancak lazer terapisinin etkinliği interferans akım terapisine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.

 

 

Keywords : Complex regional pain syndrome, low-level laser therapy, interferential current