Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Patellofemoral Ağrı Sendromu: Fonksiyonel Kapasite Üzerine İzokinetik Egzersiz Programının Ev Egzersiz Programı ile Karşılaştırma Sonuçları

Dilek Karakuş 1 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Halil Uçan 3 ,Sumru Özel 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.93723

Amaç: Patellofemoral ağrı tedavisinde, evde egzersiz programı ile izokinetik konsantrik kuadriseps-hamstring güçlendirme egzersizleri arasında, fonksiyonel düzelme açısından fark olup olmadığını araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntemler: Patellofemoral ağrılı, 32 hasta (39 ağrılı diz) randomize olarak çalışmaya alındı. Evde egzersiz grubu (EEG, n=14) ve izokinetik egzersiz grubu (İEG, n=18) olarak iki gruba ayrılan hastalara, 3 hafta süre ile egzersiz programı uygulandı. Fonksiyonel düzey değerlendirmesinde Kujala skalası, diz kas kuvveti değerlendirmesinde 60 ve 180°/s açısal hızlarda konsantrik izokinetik kas testi kullanıldı.

 

Bulgular: Kujala skorunda, grup içi tedavi öncesi ve sonrası skorlar arasında her iki grupta da anlamlı iyileşme gözlendi. İyileşme düzeyi açısından gruplar arasında fark yoktu. İzokinetik kas parametreleri ile tedavi öncesi ve sonrası arasında yapılan grup içi değerlendirmede İEG’de; 60°/s açısal hızda ekstansiyon pik tork, fleksiyon pik tork, agonist/antagonist oranı, 180°/s açısal hızda fleksiyon pik tork, agonist/antagonist oranı, fleksiyon total work, EEG’de; 180°/s açısal hızda ekstansiyon total work, fleksiyon total work parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme gözlendi. Gruplar arası yapılan değerlendirmede 60°/s açısal hızda agonist/antagonist oranı; 180°/s açısal hızda fleksiyon total work, İEG grubunda anlamlı fark bulundu.

 

Sonuç: Patellofemoral ağrılı hastalarda, izokinetik egzersiz programının güçlendirme ve dayanıklılıkla ilgili daha fazla parametrede etkili olmasıyla birlikte, fonksiyonel durumda ev egzersiz programı ile benzer klinik düzelme sağladığı sonucuna varılmıştır.

Keywords : Patellofemoral ağrı, egzersiz, izokinetik