Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Patellofemoral Pain Syndrome: Results of a Home Exercise Program Versus Isokinetic Exercise Program on Functional Capacity

Dilek Karakuş 1 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Halil Uçan 3 ,Sumru Özel 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.93723

Objective: To investigate the difference between a home exercise program versus an isokinetic concentric quadriceps-hamstring exercise program in terms of functional capacity for the treatment of patients with patellofemoral pain syndrome.

 

Material and Methods: This randomized study included 32 patients (39 painful knees) with patellofemoral pain. The patients were allocated in two groups as home exercise (HEG, n=14) and isokinetic exercise program groups (IEP, n=18). They were given an exercise program of 3 weeks. The functional status was examined with the Kujala scale, and knee muscle power was examined with the concentric isokinetic muscle test at 60 ve 180°/sc torque velocities.

 

Results: A progression in Kujala score was observed within both groups, HEG and IEP, before and after the treatment. There was no difference with respect to improvement level between groups. In the assessment within the group before and after the treatment, including isokinetic muscle parameters, 60°/s angular velocity extension peak torque, flexion peak torque, agonist/antagonist ratio, 180°/s angular velocity flexion peak torque and agonist/antagonist ratio, flexion total work of İEG, 180°/s angular velocity extension total work, and flexion total work parameters of IEP were observed to be statistically significant. In the assessment between the groups, 60°/s angular velocity agonist/antagonist ratio and 180°/s angular velocity flexion total work were found to be significantly in favor of the IEP group.

 

Conclusion: The isokinetic exercise program, despite being better in parameters of strengthening and endurance, was found to be similar with the home exercise program in clinical outcome in patients with patellofemoral pain.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Patellofemoral Ağrı Sendromu: Fonksiyonel Kapasite Üzerine İzokinetik Egzersiz Programının Ev Egzersiz Programı ile Karşılaştırma Sonuçları

 

Anahtar kelimeler: Patellofemoral ağrı, egzersiz, izokinetik

 

Amaç: Patellofemoral ağrı tedavisinde, evde egzersiz programı ile izokinetik konsantrik kuadriseps-hamstring güçlendirme egzersizleri arasında, fonksiyonel düzelme açısından fark olup olmadığını araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntemler: Patellofemoral ağrılı, 32 hasta (39 ağrılı diz) randomize olarak çalışmaya alındı. Evde egzersiz grubu (EEG, n=14) ve izokinetik egzersiz grubu (İEG, n=18) olarak iki gruba ayrılan hastalara, 3 hafta süre ile egzersiz programı uygulandı. Fonksiyonel düzey değerlendirmesinde Kujala skalası, diz kas kuvveti değerlendirmesinde 60 ve 180°/s açısal hızlarda konsantrik izokinetik kas testi kullanıldı.

 

Bulgular: Kujala skorunda, grup içi tedavi öncesi ve sonrası skorlar arasında her iki grupta da anlamlı iyileşme gözlendi. İyileşme düzeyi açısından gruplar arasında fark yoktu. İzokinetik kas parametreleri ile tedavi öncesi ve sonrası arasında yapılan grup içi değerlendirmede İEG’de; 60°/s açısal hızda ekstansiyon pik tork, fleksiyon pik tork, agonist/antagonist oranı, 180°/s açısal hızda fleksiyon pik tork, agonist/antagonist oranı, fleksiyon total work, EEG’de; 180°/s açısal hızda ekstansiyon total work, fleksiyon total work parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme gözlendi. Gruplar arası yapılan değerlendirmede 60°/s açısal hızda agonist/antagonist oranı; 180°/s açısal hızda fleksiyon total work, İEG grubunda anlamlı fark bulundu.

 

Sonuç: Patellofemoral ağrılı hastalarda, izokinetik egzersiz programının güçlendirme ve dayanıklılıkla ilgili daha fazla parametrede etkili olmasıyla birlikte, fonksiyonel durumda ev egzersiz programı ile benzer klinik düzelme sağladığı sonucuna varılmıştır.

 

Keywords : Patellofemoral pain, exercise, isokinetic