Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Postmenopozal Kadınlarda FRAX® Skoru Kullanılarak On Yıllık Majör Osteoporotik ve Kalça Kırık Riskinin Değerlendirilmesi

Ayşe Demir 1 ,Ruhuşen Kutlu 2 ,Selma Çivi 2
1 Department of Family Physician, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2 Necmettin Erbakan Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.78736

Amaç: Bu çalışmanın amacı, postmenopozal kadınlarda osteoporoz (OP) risk faktörlerini ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kırık risk değerlendirme skalası (FRAX) kullanılarak 10 yıllık majör OP ile kalça kırığı riskini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu analitik araştırma 340 postmenopozal kadında yapıldı. Katılımcıların risk faktörleri ile kemik mineral yoğunluklarını (KMY) göz önünde bulundurarak ve FRAX risk değerlendirme skalası kullanılarak 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışmamızda kadınların yaş ortalamaları 57,5±7,8 idi. Katılanların 47’si (%13,8) osteoporotik, 177’si (%52,1) osteopenik, 116’sı (%34,1) normal olarak bulundu. Yaş arttıkça OP sıklığı artarken (p<0,001), beden kitle indeksi (BKİ) arttıkça OP sıklığı azalıyordu (p<0,001). Osteoporoz varlığı göz önüne alındığında, KMY kullanılarak veya kullanılmadan hesaplanan majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede önemli bir ilişki vardı (p<0,001). Kemik mineral yoğunlukları kullanılarak hesaplanan majör osteoporotik kırık riski katılanların %94,7’sinde düşük, %5’inde orta ve %0,3’ünde yüksek idi. Osteoporoz risk faktörleri incelendiğinde; 2 ve daha az klinik risk faktörü olanlarda OP sıklığı %12,8 iken, 3 veya 4 risk faktörü olanlarda bu sıklık %28,0 idi.

 

Sonuç: Bu çalışmada, 10 yıllık osteoporotik kırık riskini değerlendirmede KMY kullanılsın ya da kullanılmasın FRAX risk değerlendirme skalasının önemli, maliyet etkin ve kullanması kolay bir değerlendirme kriteri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords : Osteoporoz, postmenopozal kadın, klinik risk faktörleri, FRAX®