Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Assessment of 10-Year Major Osteoporotic and Femur Fracture Risk of Postmenopausal Women Using FRAX®

Ayşe Demir 1 ,Ruhuşen Kutlu 2 ,Selma Çivi 2
1 Department of Family Physician, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2 Necmettin Erbakan Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.78736

Objective: The aim of this study is to assess osteoporosis (OP) risk factors in postmenopausal women and 10-year major osteoporosis and femur facture risks using the World Health Organization’s fracture risk assessment scale (FRAX®).

 

Material and Methods: This cross-sectional analytic study was carried out on 340 postmenopausal women. Considering participant risk factors and bone mineral densities and using the FRAX® risk assessment scale, their 10-year major osteoporotic and femur fracture was assessed.

 

Results: The mean age of the women in our study was 57.5±7.8. Of the participants, 47 (13.8%) were osteoporotic, 177 (52.1%) were osteopenic, and 116 (34.1%) were normal. As age increased, OP frequency increased (p<0.001), and as body mass index (BMI) increased, OP frequency decreased (p<0.001). Considering OP existence, there was a statistically significant relation between major OP risk and femur fracture risk, calculated using BMD and without using BMD (p<0.001). Major OP fracture risk, calculated using BMD, was low in 94.7% of the subjects, mild in 5.0%, and high in 0.3%. When osteoporosis risk factors were assessed, while OP frequency in those with 2 or fewer clinical risk factors (CRFs) was 12.8%, OP frequency was 28.0% in those with 3 or 4 risk factors.

 

Conclusion: In this study, it was determined that the FRAX® risk assessment scale, which is used to assess 10-year OP fracture risk, is a significant, cost-efficient, easy-to-use assessment criterion whether BDM is applied or not.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Postmenopozal Kadınlarda FRAX® Skoru Kullanılarak On Yıllık Majör Osteoporotik ve Kalça Kırık Riskinin Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Osteoporoz, postmenopozal kadın, klinik risk faktörleri, FRAX®

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, postmenopozal kadınlarda osteoporoz (OP) risk faktörlerini ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kırık risk değerlendirme skalası (FRAX) kullanılarak 10 yıllık majör OP ile kalça kırığı riskini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu analitik araştırma 340 postmenopozal kadında yapıldı. Katılımcıların risk faktörleri ile kemik mineral yoğunluklarını (KMY) göz önünde bulundurarak ve FRAX risk değerlendirme skalası kullanılarak 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışmamızda kadınların yaş ortalamaları 57,5±7,8 idi. Katılanların 47’si (%13,8) osteoporotik, 177’si (%52,1) osteopenik, 116’sı (%34,1) normal olarak bulundu. Yaş arttıkça OP sıklığı artarken (p<0,001), beden kitle indeksi (BKİ) arttıkça OP sıklığı azalıyordu (p<0,001). Osteoporoz varlığı göz önüne alındığında, KMY kullanılarak veya kullanılmadan hesaplanan majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede önemli bir ilişki vardı (p<0,001). Kemik mineral yoğunlukları kullanılarak hesaplanan majör osteoporotik kırık riski katılanların %94,7’sinde düşük, %5’inde orta ve %0,3’ünde yüksek idi. Osteoporoz risk faktörleri incelendiğinde; 2 ve daha az klinik risk faktörü olanlarda OP sıklığı %12,8 iken, 3 veya 4 risk faktörü olanlarda bu sıklık %28,0 idi.

 

Sonuç: Bu çalışmada, 10 yıllık osteoporotik kırık riskini değerlendirmede KMY kullanılsın ya da kullanılmasın FRAX risk değerlendirme skalasının önemli, maliyet etkin ve kullanması kolay bir değerlendirme kriteri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords : Osteoporosis, postmenopausal woman, clinical risk factors, FRAX®