Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Balneoterapi Uygulanan Hastalarda Aleksitimi ve Hasta Memnuniyeti

Erkan Kaya 1 ,Cengiz Kaplan 2 ,Selahattin Özyürek 3 ,Ümüt Güzelküçük 4 ,Mehmet Zeki Kıralp 5
1 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Erzurum, Türkiye
2 Bursa Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Bursa, Türkiye
3 İzmir Asker Hastanesi Ortopedi Servisi, , İzmir, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.88896

Amaç: Bu çalışmanın amacı, balneoterapi gören hastalarda hasta memnuniyetini ve aleksitimik kişilik yapısı ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 50 yaşında ve daha yaşlı olan osteoartrit tanısı almış hastalar kabul edildi. Aleksitimik kişilik özelliği, Toronto Aleksitimi Ölçeği ile değerlendirildi. Hasta memnuniyeti, 8 maddelik hasta memnuniyeti anketi ile değerlendirildi ve bu anketinin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach α katsayısı hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışmaya 235 erkek, 367 kadın olmak üzere toplam 602 osteoartrit tanısı almış hasta katıldı. İki yüz dört hastada aleksitimik kişilik özelliği mevcuttu. Hastalara uygulanan 8 maddelik hasta memnuniyet değerlendirme formu, ileri derecede güvenilirdi. Aleksitimik kişilik özelliği olan hastaların, memnuniyet düzeyleri tüm konularda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü.

 

Sonuç: Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesinde verilen hizmetin kalitesi önemli olduğu kadar, değerlendirmeyi yapan hastaların beklentileri ve kişilik özellikleri de önemlidir. Aleksitimik kişilik özelliği, hasta memnuniyetini etkileyen bir faktördür. Eğer hastaların kendilerini daha kolay ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanabilirse, sağlık hizmetlerinin ölçülebilir kalitesinde artış olacaktır.

Keywords : Aleksitimi, balneoterapi, hasta memnuniyeti