Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Alexithymia and Patient Satisfaction in Patients Treated with Balneotherapy

Erkan Kaya 1 ,Cengiz Kaplan 2 ,Selahattin Özyürek 3 ,Ümüt Güzelküçük 4 ,Mehmet Zeki Kıralp 5
1 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Erzurum, Türkiye
2 Bursa Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Bursa, Türkiye
3 İzmir Asker Hastanesi Ortopedi Servisi, , İzmir, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.88896

Objective: The aim of this study was to assess the patient satisfaction and relationship between patient satisfaction and alexithymia in patients who were treated with balneotherapy.

 

Material and Methods: Patients 50 years old and older diagnosed with osteoarthritis were included in the study. Patients were divided two groups according to the Toronto Alexithymia Scale. Patient satisfaction was assessed with an 8-item questionnaire. Reliability of the questionnaire was identified by the Cronbach α coefficient.

 

Results: In total, 602 patients with osteoarthritis, 235 men and 367 women, were enrolled into the study; 204 patients had alexithymia. The 8-item patient satisfaction questionnaire was highly reliable. Alexithymic patients had statistically less satisfaction with all dimensions.

 

Conclusions: Patients personality properties and patients willing are as important as health service quality during assessment of the patient  satisfaction. Alexithymic personality is one the factors effects the patient satisfaction. If we could create ambiance in which patients could tell their thoughts easily, our measurable healthcare service quality would be an increase.

 


 

Turkish

 

Başlık: Balneoterapi Uygulanan Hastalarda Aleksitimi ve Hasta Memnuniyeti

 

Anahtar kelimeler: Aleksitimi, balneoterapi, hasta memnuniyeti

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, balneoterapi gören hastalarda hasta memnuniyetini ve aleksitimik kişilik yapısı ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 50 yaşında ve daha yaşlı olan osteoartrit tanısı almış hastalar kabul edildi. Aleksitimik kişilik özelliği, Toronto Aleksitimi Ölçeği ile değerlendirildi. Hasta memnuniyeti, 8 maddelik hasta memnuniyeti anketi ile değerlendirildi ve bu anketinin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach α katsayısı hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışmaya 235 erkek, 367 kadın olmak üzere toplam 602 osteoartrit tanısı almış hasta katıldı. İki yüz dört hastada aleksitimik kişilik özelliği mevcuttu. Hastalara uygulanan 8 maddelik hasta memnuniyet değerlendirme formu, ileri derecede güvenilirdi. Aleksitimik kişilik özelliği olan hastaların, memnuniyet düzeyleri tüm konularda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü.

 

Sonuç: Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesinde verilen hizmetin kalitesi önemli olduğu kadar, değerlendirmeyi yapan hastaların beklentileri ve kişilik özellikleri de önemlidir. Aleksitimik kişilik özelliği, hasta memnuniyetini etkileyen bir faktördür. Eğer hastaların kendilerini daha kolay ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanabilirse, sağlık hizmetlerinin ölçülebilir kalitesinde artış olacaktır.

 

Keywords : Alexithymia, balneotherapy, patient satisfactio