Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Üveitlere Eşlik Eden Romatizmal Hastalıkların Görülme Sıklığı

Burhan Adak 1 ,Aysan BAYRAM 2 ,İbrahim Tekeoğlu 3 ,M. Şerif Ören 4
1 Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı, Va
3 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
4 Van 100. Yıl Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va

Üveal trakt inflamasyonunun çok çeşitli nedenleri vardır ve bir veya her üç katman aynı anda tutulabilir. Üveit, çok çeşitli artrit formlarına eşlik eder. Üveitin anlaşılması, romatizmal hastalıkların anlaşılmasına ve tedavisine katkıda bulunabilir. Tedavi edilmeyen üveitler sürekli görme kaybına neden olabilir. Van bölgesinde üveitlerin romatizmal ve otoimmün hastalıklarla ilişkisini saptamak için göz hastalıkları bölümünde üveit tanısı almış olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Van bölgesinde üveitlerin büyük bir bölümü idiopatikti (% 65,72). Saptanabilen nedenler içinde romatizmal ve otoimmün olanlar birinci sırayı alıyordu (% 30). Bunların içinde Behçet hastalığı (% 80) en önde gelen etyolojik nedendi. Bunu ankilozan spondilit (AS) (% 10), juvenil romatoid artrit (JRA) (% 10) ve sistemik lupus eritematosus (SLE) (% 5) izliyordu. Bir hastamızda hem ankilozan spondilit ve hem de Behçet hastalığı vardı

Keywords :