Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Diz Osteoartritinde Ultrason ve Kısa Dalga Diatermi Tedavilerinin Karşılaştırılması

Banu Ayşe Kalpakçıoğlu 1 ,Bahar Çakmak 2 ,Cengiz Bahadır 1
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Diz, osteoartritin en sık görüldüğü periferik eklemdir. Diz osteoartritinin tedavisinde medikal tedavi, fizik tedavi modaliteleri, egzersiz ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Fizik tedavi modaliteleri içinde ultrason ve kısa dalga diatermi sık kullanılmaktadır. Çalışmamız diz osteoartritinde egzersiz ile kombine edilmiş ultrason ve kısa dalga diatermi tedavilerinin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yaşları 40-60 arasında değişen primer diz osteoartriti olan 30 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak 15'er kişilik iki gruba ayrıldı. Onbeş gün süreyle bir gruba ultrason, diğer gruba ise kısa dalga diatermi tedavisi uygulandı. Ayrıca her iki gruptaki hastalara izometrik kuadriseps egzersizleri uygulandı. Hastalar başlangıç ve tedavi sonunda vizüel anolog skala ile ağrı, fonksiyonel açıdan Western Ontorio and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Tedavi sonunda her iki grupta da ağrı ve fonksiyonel açıdan istatistiksel olarak anlamlı düzelme elde edildi (p<0,05). İki grubun kıyaslanmasında ise gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05). 
 

Sonuç: Bulgularımız diz osteoartritinde egzersiz ile kombine edilmiş ultrason ve kısa dalga tedavilerinin her ikisinin de semptomlar ve fonksiyonel durum üzerine etkili olduğunu göstermiştir. 

Keywords : Diz, osteoartrit, ultrason, kısa dalga diatermi