Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Istanbul Büyüksehir Belediyesi’nde Yaslılara Yönelik Koruyucu Hekimlik Çalısmaları

Selçuk Engin 1 ,Nalan Engin 2
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Şehzadebaşı Tıp Merkezi, İstanbu
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, İstanbul Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi Koordinatörü, İstanbul

Yaşam beklentisi arttıkça yaşlılar için bireyselleştirilmiş koruyucu yaklaşımlar daha fazla önem kazanmaktadır. Delile dayalı ve maliyetine göre etkin koruyucu girişimlerin planlanabilmesi için, o topluluktaki yaşlı grubu doğru tanımlayacak çalışmalarla işe başlanması zorunludur. Bu amaçla gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplum Temelli Rehabilitasyon projesi kapsamında değerlendirilen, gerekse yaşlı polikliniğine başvuran hastalardan kırılgan yaşlı kriterlerini karşılayanlar değerlendirmeye alınmıştır. Bunun yanında  İstanbul'da yaşayan yaşlıların ana sağlık sorunları ve beklentileri ve bunların sosyo ekonomik konularla etkileşimlerini belirlemek için kesitsel bir saha çalışması yapılmıştır. 

Keywords : Kırılgan yaşlı, koruyucu hekimlik, kesitsel çalışma