Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Saglıklı Kişilerde ve Diz Osteoartritli Hastalarda Propriosepsiyon Duyusunun Karşılastırılması

Akın Başkent 1 ,Demirhan Dıraçoğlu 2 ,Resa AYDIN 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı dizde osteoartrit (OA) tanısı konan hastalarla, aynı yaş grubundaki sağlıklı kişileri propriosepsiyon duyu düzeyi açısından karşılaştırmaktı. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya evre I ve II primer diz OA’sı bulunan 29 kadın hasta ile 20 sağlıklı kadın alındı. Propriosepsiyon duyusu ölçümleri her iki diz ekleminde reprodüksiyon yöntemi kullanılarak 10 ayrı açıda yapıldı. Proprioseptif duyu düzeyi ile ters orantılı olan Ortalama Mutlak Açısal Hata (OMAH) değerleri hesaplandı.                                                                                                                                                                              
 

Bulgular: OA’lı hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Propriosepsiyon ölçüm sonucuna göre, sağ dizde OMAH değerleri OA’lı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Sol dizde de hasta grubunda, kontrol grubuna göre OMAH daha yüksek olmakla birlikte, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,154). Sağ ve sol diz arasında OMAH değeri açısından orta derecede pozitif anlamlı korelasyon vardı (p<0,01, r=0,61).
 

Sonuç: Aynı yaş ve VKİ’ye sahip kontrollerle karşılaştıldığında, diz OA’lı hastalarda propriosepsif duyu keskinliği azalmıştır. Ancak bu farklılık, sadece dominant bacakta istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolasıyla diz OA’sında proprioseptif duyu bozukluğunun öncelikle dominant bacağı etkilediği düşünülmüştür. 

Keywords : Osteoartrit, diz, propriosepsiyo