Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Evidence-Based Physical Medicine and Rehabilitation Strategies for Patients with Cervical Radiculopathy Due to Disc Herniatio

Aydan Oral 1 ,Ayşegül Ketenci 2 ,Dilşad Sindel 1
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.76735

When neck pain is accompanied with radiating arm pain in addition to motor, sensory, or reflex changes resulting from nerve root compression or irritation, it is defined as cervical radiculopathy. The aim of this narrative review is to overview recent evidence regarding the effectiveness of physical medicine and rehabilitation strategies with a holistic approach in the management patients with cervical radiculopathy resulting from disc herniation and to provide evidence-based recommendations on the management.

 


 

Turkish

 

Başlık:  Disk Herniasyonuna Bağlı Servikal Radikülopatili Hastalarda Kanıta Dayalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stratejileri

 

Anahtar kelimeler: Boyun ağrısı, radikülopati, rehabilitasyon, konservatif tedavi

 

Sinir kökü kompresyonu veya irritasyonu nedeni ile motor, duyusal veya refleks değişikliklerin eşlik ettiği, kola yayılan ağrı ile beraber boyun ağrısının varlığı ise servikal radikülopati olarak tanımlanır. Bu derlemenin amacı, disk hernisi sonucu oluşan servikal radikülopatili hastaların tedavisinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliği ile ilgili son gelişmeleri bütünsel bir yaklaşımla gözden geçirmek ve tedavi konusunda kanıta dayalı tıp önerileri geliştirmektir.

Keywords : Neck pain, radiculopathy, rehabilitation, conservative treatment