Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

Hemiplejik omuz ağrısında kör ve stimülatör kılavuzluğunda supraskapular sinir blokajının karşılaştırılması: Pilot çalışma

Duygu Geler Külcü 1 ,Aslıhan Taraktaş 2 ,Naciye Badur 2 ,Pelin Çizmeci 3 ,Feyza Ünlü Özkan 2 ,İlknur Aktaş 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Algology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2017.80034 Amaç: Bu çalışmada hemiplejik omuz ağrısında (HOA) kör ve stimülatör kılavuzluğunda, farklı supraskapular sinir blokajı (SSSB) uygulama yöntemlerinin birbirlerine üstünlüğü araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Eylül 2014 - Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan bu çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan 26 inme hastası (19 erkek, 7 kadın; ort. yaş 61.0±9.4 yıl; dağılım 53-76 yıl) dahil edildi. Hastalar randomize olarak iki eşit gruba ayrıldı. Grup A’daki hastalara kör SSSB, grup B’deki hastalara ise stimülatör kılavuzluğunda SSSB verildi. Eklem hareket açıklığı (EHA) (gonyometre ile) ve ağrı düzeyleri (görsel analog ölçeği-GAÖ ile) değerlendirildi. Ölçümler SSSB öncesinde, bir saat sonrasında ve bir hafta sonrasında yapıldı.

Bulgular: Her iki grupta GAÖ ağrı skorlarında zamanla anlamlı olarak azalma (p<0.0001); fleksiyon ve abdüksiyon EHA açılarında (sırasıyla grup A: p=0.002 ve p=0.010; grup B: p=0.004 ve p=0.012) ise anlamlı artış gözlendi. Ek olarak grup B internal rotasyon EHA açılarında artış saptandı (p=0.036). Gruplar arasında, GAÖ ve EHA açıları bir saatlik ve bir haftalık değişim skorlarında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Kör ya da stimülatör kılavuzluğunda yapılan supraskapular sinir blokajı tekniklerinin her ikisi de güvenli ve hemiplejik omuz ağrısı tedavisinde ağrının giderilmesinde etkilidir. Hiçbir enjeksiyon tekniği diğerinden üstün değildir. Keywords : Kör; hemiplejik omuz ağrısı; stimülatör kılavuzlu; supraskapular sinir blokajı