Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

İnmeli Hastalarda Plantar Fleksör Kaslara Uygulanan Elektrik Stimülasyonunun Spastisite Üzerindeki Etkisinin Klinik ve Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi

Aysel GÜRCAN 1 ,Barın SELÇUK 2 ,Burcu ÖNDER 3 ,Müfit AKYÜZ 4 ,Ayla AKBAL YAVUZ 5
1 Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3 Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.38981 Amaç: Bu çalışmada amaç plantar fleksör spastisitesi bulunan inmeli hastalarda plantar fleksör kaslarına uygulanan elektrik stimülasyonunun spastisite üzerindeki etkisinin klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Alt ekstremitesinde spastisitesi bulunan 32 inmeli hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubundaki hastalara (n=19) konvansiyonel rehabilitasyon programına ek olarak spastik agonist kaslara (gastroknemius kasına) günde 20 dakika toplam 15 gün elektrik stimülasyonu, kontrol grubundaki hastalara (n=13) ise sadece konvansiyonel rehabilitasyon programı uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedaviden 24 ila 48 saat sonra olmak üzere iki kere klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Elektrik stimülasyon uygulanan grupta tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında tedavi sonrası; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ) skorunda, ayak bileği dorsifleksiyon gücünde, pasif ayak bileği dorsifleksiyonu eklem hareket açıklığında anlamlı artış ve ayak bileği plantar fleksör tonusunda istatistiksel olarak anlamlı azalma bulundu. H refleks amplitüdünün bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdüne oranı (H/M oranı) tedavi öncesi değerlendirmede hem kontrol hem de çalışma grubunda hemiplejik tarafta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken (p=0,005), kontrol ve çalışma gruplarında tedavi öncesine göre tedavi sonrasında elektrofizyolojik parametrelerde istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: Elektrik stimülasyonu, spastisitenin tedavisinde konvansiyonel tedavi yöntemlerine ek kullanılarak, inmeli hastalarda daha iyi bir fonksiyonel performans sağlaması ve uygulanmasının kolay olması, hastanın evinde de yapılabilmesi, ucuz olması ve yan etkisinin az olması nedeniyle iyi bir seçenek olabilir. Keywords : Elektrik stimülasyonu, spastisite, H refleks, Ashworth skalası, inme