Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

Bir grup vasküler inme hastasında komorbidite ve kümülatif hastalık değerlendirme skalasının güvenirliği

Nurdan Paker 1 ,Derya Buğdaycı 1 ,Gökşen Gökşenoğlu 1 ,Demet Tekdöş 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey DOI : 10.5606/tftrd.2017.66642 Amaç: Bu çalışmada inmede Kümülatif Hastalık Değerlendirme Skalası (KHDS)’nın güvenirliği ve komorbidite sıklığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: 01.09.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında rehabilitasyon hastanesinin inme ünitesine başvuran bir kez inme geçirmiş olan 52 ardışık hasta (25 erkek, 27 kadın; ort. yaş 65.6±9.9 yıl; dağılım 37-83 yıl) çalışmaya alındı. İlk değerlendirme sonrasında üç doktor KHDS’yi tıbbi kayıtlardan ayrı ayrı puanladı. Bu işlem bir hafta sonra aynı doktorlar tarafından tekrarlandı. Aynı değerlendirmecinin farklı ölçümlerindeki ve farklı değerlendirmeciler arasındaki güvenirlik çalışmaları için sınıf içi korelasyon katsayıları hesaplandı.

Bulgular: Ortalama KHDS skoru 16±4.4 idi. Etkilenen organ sistem sayısı ortalama olarak 6.8±1.8 (dağılım, 4-12) bulundu. Sınıf içi korelasyon katsayısı 0.97-0.99 arasında idi. İnmeyle birlikte en sık görülen kronik durumlar vasküler bozukluklar, endokrin ve metabolik bozukluklar ve pisikiyatrik problemlerdi.

Sonuç: Sonuç olarak, inmede KHDS’nin hem değerlendirme yapan kişinin farklı ölçümlerindeki hem de farklı değerlendirmeciler arasındaki güvenirliği çok iyi idi. Bu çalışmada inmeli hastalarda ortalama olarak altı sistem problemi ile karşılaşıldı. Keywords : Komorbidite; kümülatif hastalık değerlendirme skalası; güvenirlik; inme