Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Bir antiepileptik ajan olan topiramatın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi

Ahmet Eroğlu 1 ,Ali Kıvanç Topuz 2 ,Hakan Şimşek 3 ,Cem Dinç 4 ,Dilaver Demirel 5 ,Osman İpçioğlu 6
1 Van Asker Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye
2 Baypark Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3 Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Düzce, Türkiye
5 Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Servisi, İstanbul, Türkiye
6 Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biokimya Servisi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.67760 Amaç: Bu çalışmada spinal kord yaralanmasında antioksidan etkisi olan topiramatın sıçanlardaki nöroprotektif etkisi araştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Çalışma 40 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan ile yapıldı. Sıçanlar yapılan işlemlere göre beş gruba ayrıldı. Grup 1 (n=8); laminektomi yapıldı, travma oluşturulmadı, tedavi verilmedi. Grup 2 (n=8); laminektomi yapıldı, travma oluşturuldu, tedavi verilmedi. Grup 3 (n=8); laminektomi yapıldı, travma oluşturuldu, salin (30 mg/kg) verildi. Grup 4 (n=8); laminektomi yapıldı, travma oluşturuldu, metilprednizolon (30 mg/kg) verildi. Grup 5 (n=8); laminektomi yapıldı, travma oluşturuldu, topiramat (30 mg/kg) verildi. Travma spinal kordun Yaşargil anevrizma klipsiyle (Aesculap FE 721 K) kliplenmesi ile oluşturuldu. Motor fonksiyonlar travma sonrası birinci günde eğik düzlem testi kullanılarak değerlendirildi. Alınan spinal kord doku örneklerinde malondialdehit (MDA), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: MDA yüksekliği açısından grup 1 ile grup 4 ve grup 5 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.013). Grup 4 ve grup 5 arasında SOD düzeyi açısından istatistiksel fark görülmedi (p=0.80). Grup 4 ve grup 5 arasında GPx düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.51). Grup 4 ve grup 5 arasında CAT düzeyi açısından istatistiksel fark görülmedi (p=0.38). Eğik düzlem testinde motor aktivite açısından grup 4 ve grup 5’in sonuçları tedavi grupları arasında en iyi değere sahipti. Histopatolojik incelemede grup 4 ve grup 5’te travma sonrası kesitlerde minimal ödem, normale yakın gri ve beyaz cevher bulguları izlendi.

Sonuç: Sıçanlarda oluşturulan akut spinal kord travma modelinde biyokimyasal belirteçler, histolojik inceleme, motor fonksiyon değerlendirme verilerine dayanılarak, topiramatın nöroprotektif etkili olduğu, omurilik travmalarının akut tedavisinde kullanılabileceği, ancak bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Keywords : Nöroprotektif etki; spinal kord travması; topiramat