Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Miyofasiyal ağrı sendromuna bağlı boyun ağrılı hastalarda mobilizasyon uygulamalarının etkinliği: Randomize bir klinik çalışma

Adem Yıldırım 1 ,Abuzer Akbaş 2 ,Gülseren Dost Sürücü 1 ,Mehmet Karabiber 1 ,Dilay Eken Gedik 3 ,Semra Aktürk 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Physical Therapy and Rehabilitation Unit, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
3 Physical Medicine and Rehabilitation, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.95777 Amaç: Bu çalışmada miyofasiyal ağrı sendromuna (MAS) bağlı boyun ağrılı hastaların tedavisinde mobilizasyon uygulamalarının etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Kasım 2014 - Mayıs 2015 tarihleri arasında kliniğimizde MAS tanısı konulan 60 hasta çalışmaya dahil edildi ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1’deki hastalara 10 seans hot pack, terapötik ultrason ve TENS uygulanırken, grup 2’deki hastalara ek olarak beş seans (günaşırı) manuel tedavi (skapular mobilizasyon ve Cyriax mobilizasyon yöntemleri) uygulandı. Baş ve boyun ağrı değerlendirmesi için görsel analog ölçeği (GAÖ) kullanıldı. Algometre ile servikal bölgede ve trapez kasında her bir taraf için altışar noktanın lokal hassasiyet ölçümü sonuçları ve ortalamaları kaydedildi. Ayrıca boyun özür değerlendirme skorları, servikal derin fleksör kasların endurans ölçüm sonuçları ve durumluk ve sürekli kaygı skorları kaydedildi. Tüm değerlendirmeler tedavi başlangıcında, tedavi bitiminde, tedavi sonrası ikinci hafta ve üçüncü ayda olmak üzere toplam dört kez tekrarlandı.

Bulgular: Grup 1’de, tedavi sonrası dönemde, baş ve boyun ağrı GAÖ skorlarındaki düşüşlerin hemen hiçbiri anlamlı değildi. Boyun lokal kas hassasiyet skorları tedavi sonrası ikinci hafta ve üçüncü ayda anlamlıydı. Endurans ölçüm değerleri tedavi sonrası ikinci haftada anlamlıydı. Boyun disabilite indeks skorundaki düşüş tedavi sonrası dönemde yapılan üç değerlendirmede de anlamlı bulundu. Grup 2’de ise baş ve boyun ağrıları ve boyun disabilite skorlarındaki düşüşler tedavi sonrası tüm değerlendirmelerde anlamlı bulundu. Benzer şekilde, boyun ve trapez kasların lokal hassasiyet skorları ve endurans ölçümlerinin hemen tamamında (ikinci hafta trapez hassasiyet ölçümü ve üçüncü ay endurans ölçümü hariç) anlamlı düzelmeler saptandı. Ek olarak, bu grupta durumluk kaygı skoru da erken dönemde anlamlı idi.

Sonuç: Bu çalışma, MAS’nin standart tedavisine eklenen servikal ve skapular mobilizasyon uygulamalarının, baş ağrıları, durumluk kaygı düzeyleri ve (servikal kasların lokal hassasiyet, ağrı ve endurans skorlarında iyileşmeler nedeniyle) boyun disabilite skorları üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Keywords : Manuel terapi; miyofasiyal ağrı sendromu; boyun ağrısı