Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Yaşlı osteoporotik kadınlarda zoledronik asit uygulaması sonrası kalp ritmi takip edilmeli midir?

Aliye Yıldırım Güzelant 1 ,Ayşe Banu Sarıfakıoğlu 1 ,İbrahim Yılmaz 2 ,Şeref Alpsoy 3 ,Gamze Varol Saraçoğlu 4 ,Nicel Taşdemir 5
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2 Clinical Pharmacologist, Pharmacist, Department of Pharmacovigilance, Materiovigilance, and Raitonal Use of Drugs, State Hospital, Ministry of Health, Republic of Turkey, Tekirdağ, Turkey
3 Department of Cardiology, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
4 Department of Public Health, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
5 Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.78871 Amaç: Bu çalışmada osteoporotik yaşlı kadın hastalarda zoledronik asit tedavisi ile ilişkili olası istenmeyen kardiyak etkiler araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ekim 2010 - Aralık 2013 tarihleri arasında, toplam 33 osteoporotik kadın hasta (ort. yaş 73.3±6.9 yıl; dağılım, 65-85 yıl) bu prospektif çalışmaya alındı. Hastaların kemik mineral yoğunluğu ölçüldü. Biyokimya ve hormon analizleri yapıldı. Elektrokardiyografileri çekildi. Bu analizler, zoledronik asit uygulandıktan bir saat ve 10 gün sonra olmak üzere, iki kez tekrarlandı.

Bulgular: Tedavi öncesinde ve tedavi sonrası birinci saatte elektrokardiyografi bulguları normal sınırlar içinde bulundu. İlaç uygulaması öncesinde normal bulunan P dalga dispersiyonu ve RR aralığında, uygulamadan 10 gün sonra anlamlı bir artış eğilimi izlendi (sırasıyla p=0.029 ve p=0.031). 50 msn.’lik eşik değeri kullanıldığında, düzeltilmiş QT dispersiyonundaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.004).

Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, zoledronik asidin iyi bilinen atriyal aritmik advers etkilerinin yanı sıra, ventriküler aritmi riskinde artış olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, ilaç uygulanmadan önce kardiyak aritmiye yönelik kapsamlı bir inceleme önerilmektedir. Keywords : Advers etki; kardiyak aritmi; osteoporoz; toksisite; zoledronik asit