Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Nörolojik hastalıklarda alt ekstremite ortezlerinin gerçek kullanımı ve memnuniyeti

Sibel Başaran 1 ,İlke Coşkun Benlidayı 1 ,Pembe Hare Yiğitoğlu 2 ,Neslihan Gökçen 1 ,Rengin Güzel 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Near East University, Lefkosa, Cyprus
DOI : 10.5606/tftrd.2016.96236 Amaç: Bu çalışmada nörolojik hastalıkları olan hastalarda alt ekstremite ortezlerinin kullanımı ve memnuniyet derecesi araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak-Aralık 2007 ve Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında, 231 reçete yazılan toplam 193 hasta (109 erkek, 84 kadın; ort. yaş 26.5±22.8 yıl; dağılım 1-80 yıl) çalışmaya alındı. Alt ekstremite ortezlerine ait reçetelere, kayıtlardan ulaşıldı. Reçete tarihinden yaklaşık altı ay sonra hastalarla telefon görüşmesi yapıldı ve tedarik, kullanım, kompliyansları ve memnuniyet dereceleri sorgulandı. Memnuniyetleri beş puanlık Likert ölçeği (0-4) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastalar tarafından 231 reçetenin 198’inin (%85.7) yaptırıldığı bildirildi. Başlıca yaptırılmama nedenleri hastanın/bakıcının ilgisizliği, hastalığın kötüleşmesi/iyileşmesi, etkili olmayacağına inanma ve maliyet/sosyal güvence hususları idi. Yaptırılan cihazların %16.7’sinin hiç kullanılmadığı, %22.7’sinin düzensiz olarak kullanıldığı veya bırakıldığı ve geri kalan %60.6’sının ise düzenli olarak kullanıldığı bildirildi. Reçete edilen cihazların başlıca kullanılmama nedeni, cihazın zaman içerisinde uygunsuz hale gelmesi ile ilgili idi. Kullanıcılar arasında genel memnuniyet skoru 2.48±1.0 (0-4) idi. Düzenli ve düzensiz kullanıcılar arasında memnuniyet derecesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi (2.7±0.9 vs 1.8±1.1, p=0.000).

Sonuç: Hastalar reçete edilen ortezleri genellikle yaptırırlar ve kompliyansları iyi düzeydedir. Genel memnuniyetleri ise, orta derecededir. Hastaların memnuniyetini artırmak için, hekimler ve bakıcılar cihazların uygun kullanımı, düzenli takip, hasta eğitimi ve kullanıcıların müdahil edilmesi gibi konulara daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Keywords : Kompliyans, ortopedik ayakkabı, ortez, memnuniyet