Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Romatizmal elde galvani elektroterapisinin ve konservatif el egzersiz programının etkinliği: Randomize kontrollü çalışma

Deniz Dülgeroğlu 1 ,Ajda Bal 1 ,Özgür Karaahmet 1 ,Ebru Umay 1 ,Sema Noyan 1 ,Aytül Çakcı 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey DOI : 10.5606/tftrd.2016.81073 Amaç: Bu çalışmada galvani elektroterapisinin romatizmal el ağrısını azaltıp azaltmadığı ve konservatif el egzersizlerinin el gücünde artış sağlayıp sağlamadığı değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Mart 2012 - Kasım 2012 tarihleri arasında polikliniğimizde takip edilen romatoid artritli 30 kadın hasta (ort. yaş 54.0±11.2 yıl; dağılım 50-75 yıl) rastgele iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna (n=16) konservatif el egzersizi programına ek olarak galvani elektroterapisi uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara (n=14) ise, yalnızca konservatif el egzersiz programı uygulandı. Elin ağrı düzeyi Görsel Analog Ölçeği (GAÖ) ile değerlendirildi. El kavrama ve çimdik gücü, dinamometre ile ölçüldü. Özürlülük düzeyi, Sağlık Değerlendirme Anketi (SDA) ile incelendi. Elin fonksiyonel özürlülüğü, Duruöz El İndeksi (DEİ) ile değerlendirildi. Bütün ölçümler her iki el için tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra ve beşinci haftada yapıldı.

Bulgular: Gruplar arasında GAÖ skoru anlamlı düzeyde farklı değildi. Çalışma grubunda, birinci ve ikinci ölçümler arasında sağ ve sol elin kavrama gücünde anlamlı artış saptandı (p=0.011 ve p=0.025). Kontrol grubunda sağ elin kavrama gücü açısından ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktu. Çalışma grubunda, SDA skorlarında ilk ve müteakip ölçümler arasında anlamlı farklılıklar kaydedildi (p=0.001 ve p=0.007).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, galvani elektroterapisi ve konservatif el egzersizlerinin romatizmal ellerin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Keywords : El egzersizi; galvani elektroterapi; romatizmal el