Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Boyun ağrısında derin boyun fleksör egzersizinin etkinliği: randomize kontrollü çalışma

Amr Almaz Abdel-aziem 1 ,Amira Hussin Draz 2
1 Department of Biomechanics, Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Giza, Egypt
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Giza, Egypt
DOI : 10.5606/tftrd.2016.84565 Amaç: Bu çalışmada boyun ağrısının tedavisinde derin boyun fleksör egzersizlerinin etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: En az altı hafta süreyle nonspesifik boyun ağrılı 60 hasta üç gruptan birine randomize edildi: grup 1 – transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu, sürekli ultrason ve kızılötesi ışını dahil fizik tedavi ilaçları; grup 2 – fizik tedavi ilaçları + izometrik, esneme ve skapulotorasik egzersizler ve grup 3 – fizik tedavi ilaçları + derin boyun fleksör egzersizi. Hastalar başlangıçta ve tedaviden bir ay sonra ve takip döneminin üçüncü ayında görsel analog ölçeği (GAÖ), Boyun Engellilik İndeksi (BEİ) ve üç düzlemde hareket açıklığı ile değerlendirildi.

Bulgular: Başlangıca kıyasla, tüm gruplarda birinci ayda GAÖ skorlarında anlamlı bir düşüş izlendi. Ancak, bu iyileşme, üçüncü ayda yalnızca grup 3’te elde edildi; bu da gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğunu gösteriyordu (p<0.05). Çalışma sırasında engellilikte görülen iyileşme, BEİ ve hareket açıklığı ile değerlendirildiği üzere, grup 3’te anlamlı düzeyde idi (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışma boyun ağrısı tedavisinde fizik tedavi ile birlikte izometrik, esneme ve skapulotorasik egzersizlere kıyasla, ağrı, engellilik ve hareket açıklığı sonuçları açısından birtakım avantajlar ile derin boyun fleksör egzersizinin üstünlüğünü göstermektedir. Keywords : Boyun kası; boyun ağrısı; kuvvetlendirme egzersizi; esneme egzersizi