Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2017 , Vol 63 , Num 1

Akupunturun migren ataklarının önlenmesinde klinik etkinliği ve serotonin düzeylerine etkisi

Mualla Biçer 1 ,Dilek Bozkurt 2 ,Murat Çabalar 2 ,Nilgün Işıksaçan 3 ,Asuman Gedikbaşı 3 ,Arsida Bajrami 2 ,İlknur Aktaş 4
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Neurology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Biochemistry, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2017.45578 Amaç: Bu çalışmada akupunkturun migren ataklarının önlenmesindeki etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Aralık 2013 - Haziran 2014 tarihleri arasında nöroloji kliniğimizde migren tanısını konan toplam 54 hasta rasgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba (ilaç tedavisi grubu: 4 erkek, 21 kadın; ort. yaş 32.0±9.1 yıl; dağılım 18-65 yıl) üç ay süreyle venlafaksin uygulanırken, diğer grup (akupunktur grubu: 5 erkek, 24 kadın; ort. yaş 30.3±7.4 yıl; dağılım 18-65 yıl) akupunktur ile tedavi edildi. Kontrol grubu 29 sağlıklı bireyden (7 erkek, 22 kadın; ort. yaş 30.3±7.4 yıl; dağılım 18-65 yıl) oluşuyordu. Her iki grupta da görsel analog ölçeği (GAÖ) ve Migren Özürlülük Değerlendirmesi (MIDAS) ile birlikte tedavi öncesi ve sonrası kan serotonin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Akupunktur ve ilaç grubu arasında tedavi öncesi ve sonrası ortalama analjezik ilaç kullanımı ve GAÖ ve MIDAS skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Atak sayı ve süresi, her iki grupta da tedavi öncesi değerlere kıyasla, anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.0001). Akupunktur ve ilaç grubunda serotonin düzeyleri, tedavi öncesi değerlere kıyasla, anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.0001). Çalışma gruplarına kıyasla, sağlıklı bireylerin serotonin düzeyleri, anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.0001).

Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, akupunktur, migren profilaksisinde etkili bir seçenek olabilir. Keywords : Akupunktur, migren, serotonin