Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Lateral epikondilitli hastalarda TENS’in etkinliği: Randomize kontrollü çalışma

Erdal Dilekçi 1 ,Mahmut Alpaycı 2 ,Korhan Barış Bayram 1 ,Serpil Bal 1 ,Hikmet Koçyiğit 1 ,Alev Gürgan 1 ,Şeyhmus Kaplan 3
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Van, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.05763 Amaç: Lateral epikondilitli hastalarda ağrı ve fonksiyonu düzeltmek için klasik yöntemlere ilave olarak transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonun (TENS) faydaları araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Bu tek kör, randomize kontrollü çalışmada lateral epikondilitli 65 hasta, iki hafta süreyle, TENS grubuna ve kontrol grubuna randomize edildi. Her iki gruba da nonsteroid antienflamatuvar ilaç, epikondilit bandajı, buz uygulaması, hastalık ve aşırı kullanım hakkında bilgi ve eğitim verilirken sadece TENS grubuna ek olarak TENS uygulandı. Başlangıçta (tedavi öncesi), bir ay ve üç ay sonraki takiplerde görsel analog ölçeği (GAÖ) ve hasta bazlı tenisçi dirseği değerlendirme (PRTEE) anketi skorları değerlendirildi.

Bulgular: Demografik özellikler açısından gruplar benzerdi (p>0.05). Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, bir ay sonraki tüm değerlendirme skorları TENS grubunda anlamlı düzeyde düzelirken (p<0.001), kontrol grubunda sadece GAÖ aktivite skorunda anlamlı düzelme vardı (p=0.013). Üç ay sonraki tüm skorların her iki grupta da anlamlı olarak düzeldiği görüldü (p<0.05). Tedavi öncesi ile bir ay sonraki skorların farkı (değişim miktarı) dikkate alındığında, bütün testler açısından TENS grubu anlamlı düzeyde üstün bulundu (p≤0.004). Başlangıç ile üç ay sonraki skorların farkı dikkate alındığında, GAÖ istirahat hariç (p=0.209), diğer bütün testler açısından TENS grubundaki düzelmeler anlamlı olarak daha iyi bulundu (p<0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, klasik fizik tedavi yöntemlerine ilave olarak TENS’in lateral epikondilite bağlı ağrı ve fiziksel fonksiyon kaybının düzeltilmesinde faydalı olduğu bulundu. Keywords : Lateral epikondilit; hasta bazlı tenisçi dirseği değerlendirme; transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu