Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Yeni Tanılı Romatoid Artrit Hastalarında Kas İskelet Ultrasonunun Tanısal Değeri

Halil Harman 1 ,İbrahim Tekeoğlu 2 ,Mustafa Serdar Sağ 1 ,Sibel Harman 3
1 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2 Department of Radiology, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.67674

Amaç: Çalışmanın amacı romatoid artrit (RA) hastalarında görülen el bilek, el parmak eklemleri ve tendonlarındaki inflamatuar ve destruktif değişiklikleri saptamada kas iskelet ultrasonunu (US) ve kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemlerinin tanısal değerini karşılaştırmaktır.  

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yeni tanı almış 31 RA hastası dahil edildi. Aynı elde el bilek, 2., 3., 4. metakarpofalangeal (MKF) ve 2., 3., 4. proksimal interfalangeal (PİF) eklemler ve bu bölge tendonları US ve MRG ile değerlendirildi. US muayenesinde aktif sinovit, power doppler (PD) sinyali, kemik erozyonları ve tenosinovit varlığı arandı. Ayrıca eş zamanlı klinik muayene yapıldı. Eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein seviyeleri ölçüldü.     

 

Bulgular: Otuz bir yeni tanılı RA hastası ve 279 eklem çalışmaya dahil edildi. El bileğinde, radiokarpal eklem sinoviti, ulnokarpal ve midkarpal eklem sinovitinden daha fazla görüldü. MRG ile karşılaştırıldığında US’nin PD eşlikli sinovitte test duyarlılığı, özgüllüğü ve kesinliği sırasıyla 0,73, 0,76, 0,74 olarak bulundu. Gri skala US’nin ve power doppler US (PDUS)’nin parmak eklemlerinde sinoviti ve kemik erozyonlarını değerlendirmede MRG’ye göre daha düşük duyarlılık, özgüllük ve kesinliğe sahip olduğu bulundu. PD sinovit total skorlarının ise anamnez ve klinik muayenede sorgulanan hastalık süresi, el kavrama gücü ve sabah tutukluğu ile yüksek derecede korele olduğu gözlendi (r=0,448, p=0,032; r=0,500, p<0,001; r= 0,843, p<0,001).  

 

Sonuç: Çalışmamızda artrit değerlendirmesinde PDUS’un kontrastlı MRG ile kıyaslanabilir bir teknik olduğu gösterildi. Fakat klinisyenler MKF ve PİF eklem sinoviti ve erozyonlarını değerlendirirken US’nin yanıltıcı özellikleri olabileceğini akılda tutmalıdırlar.  

Keywords : Romatoid artrit, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, inflamasyo