Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Kronik diz osteoartritinde geniküler sinirine radyofrekans termokoagülasyonu: Yeni bir alternatif tedavi için bir pilot çalışma

Sinem Sarı 1 ,Pınar Özlülerden 2 ,Osman Nuri Aydın 2 ,Yasemin Turan 3 ,İmran Kurt 4 ,Ufuk Efe 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.88724 Amaç: Bu çalışmada geniküler sinirlere radyofrekans termokoagülasyon (GSRFT) uygulamasının diz osteoartriti (OA) ağrısı ve fonksiyon kaybı üzerindeki etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Şubat 2015 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında, en az üç aydır devam eden ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen diz OA ağrısı olan 40 hasta (8 erkek, 32 kadın; ort. yaş 63.9±9.2 yıl; dağılım 50-80 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalara floroskopi altında GSRFT uygulandı. Hastalara işlem öncesi, işlem sonrası birinci ay ve üçüncü ay görsel analog ölçeği (GAÖ) ağrı skorları ve Western Ontario McMasters Osteoartrit İndeksi (WOMAC) uygulandı. Birinci ay ve üçüncü aydaki ağrı ve fonksiyon durumları işlem öncesindeki duruma göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarda GSRFT uygulaması sonrası birinci ay ve üçüncü ay GAÖ ağrı ve değerlerinde anlamlı düşüş görüldü (p<0.001). Bununla birlikte üçüncü ayda hastaların yarısından fazlasında GAÖ değerleri 4 ve üzerindeydi. WOMAC ağrı, tutukluk, fonksiyon alt gruplarında ve WOMAC toplam skorunda birinci ay ve üçüncü aylardaki azalma anlamlıydı (p<0.001). Hastaların hiçbirinde yan etkiye rastlanmadı.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda GSRFT uygulamasının kronik diz OA ağrısı ve fonksiyon kaybında etkili, minimal invaziv bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Ancak bu bulgular kontrollü, randomize ve daha büyük gruplar üzerinde daha uzun süreli yapılan çalışmalarla desteklenmelidir. Keywords : Geniküler sinir; diz; osteoartrit; radyofrekans termokoagülasyon