Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Türkiye’deki Hekimlerin, Botulinum Toksin Uygulamalarında Anti-Koagulan Kullanan Hastalardaki Yaklaşımları

Arzu Yağız On 1 ,Chetan Phadke 2 ,İsmail Farooq 2 ,Chris Boulias 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Spasticity Research Program, West Park Healthcare Centre, Toronto, ON, Canada
DOI : 10.5152/tftrd.2015.97769

Amaç: Antikoagulan tedavi almakta olan hastalarda botulinum toksin (BTX) uygulamaları ile ilgili ulusal veya uluslararası rehberlerin olmaması, klinisyenlerin farklı yaklaşımlar sergilemesine neden olmaktadır. Bu araştırmada, klinisyenlerin bu grup hastalarda BTX uygulama yaklaşımlarının ortaya konması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Türkiye’de spastisite tedavisinde BTX uygulayan klinisyenlere yönelik elektronik anket çalışması gerçekleştirildi.

 

Bulgular: Ankete 80 klinisyen katıldı. Rutin pratikte kullanılan BTX enjeksiyon teknikleri açısından klinisyenlar arasında belirgin farklılıklar saptandı. Ankete katılan klinisyenlerin %7’si antikoagulan kullanan hastalarda asla BTX enjeksiyonu yapmadığını, %4’ü International Normalized Ratio (INR) değerini kontrol etmeksizin enjeksiyonu gerçekleştiridiğini, geriye kalan %89’u ise, enjeksiyonları INR kontrolü ile gerçekleştirdiğini belirtti. Güvenli INR değeri, %45’i tarafından ≤2,0, %38’i tarafından ≤2,5, %17’si tarafından ise ≤3,0 olarak rapor edildi. Klinisyenlerin çoğu, antikoagulan kullanan hastalarda rutin enjeksiyon tekniklerinde değişiklik yaptıklarını rapor ettiler.

 

Sonuç: Klinisyenlerin büyük çoğunluğu antikoagulan kullanan hastalarda BTX enjeksiyonu uygularken dikkatli davranmakta ve uygulamayı sınırlamaktadır. Bu grup hastalarda güvenli INR aralığının belirlenmesine ve konsensus geliştirilmesine yönelik ileri çalışmalar gereklidir.

Keywords : Spastisite, antikoagulan, warfarin, botulinum toksi