Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Genç Yetişkin Örnekleminde Yaşam Tarzı, Diyet ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkili Fiziksel Aktivite Paternleri

Ahmad H. Alghadır 1 ,Sami A. Gabr 2
1 Department of Rehabilitation Science, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
2 Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Mansoura University, Mansoura, Egypt
DOI : 10.5152/tftrd.2015.35545

Amaç: Boş zamanlarda ve günlük yaşamda yapılan işleri değerlendirmek, yaşam tarzı davranışlarını ve toplum sağlığını iyileştirmek için esastır. Bu çalışmanın amacı yetişkin Suudiler arasında yaşam tarzını ve bunun boş zaman fiziksel aktivite (BZFA) paterni ile korelasyonunu araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 15-22 yıl arası 150 yetişkin Suudi çalışmaya dahil edildi. Global Fiziksel Aktivite anketi (GPAQ) ve Stevan Cordas Stres Anketi kullanılarak metabolik eşdeğeri (METs) şeklinde fiziksel aktivite paterni ve sosyo-demografik özelliklere ilişkin bilgi elde etmek için katılımcılarla bizzat görüşme yapıldı. Katılımcılar arasında stres anketinin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için Cronbach alfa katsayısı (α), Pearson r ve Spearman rho istatistikleri değerlendirildi.

 

Bulgular: Test-tekrar test, katılımcılar arasında yaşam tarzı ölçümlerini araştırmak için stres anket güvenilirliğini değerlendirdi. BZFA için medyan toplam METs m/w her iki cinsiyet için 7333 idi; kadınlara (3387 METs m/w) kıyasla erkeklerde (3945 MET m/w) daha yüksekti. Cut-off değeri 600 METs-m/d veya orta düzey FA ile 150 dakika/5d/w olarak alındığında katılımcıların sadece %38,0’ı boş zamanlarda hiç aktivite yapmadığını bildirdi, %62,0’ı yüksek FA gösterdi ve %72’si orta düzey FA gösterdi. Orta düzey ve yüksek FA’lı katılımcılar VKİ’de azalma, yaşam tarzı ve diyet artışı ve kalsiyum alımı ile anlamlı bir korelasyon gösterdi (p<0,001). Korelasyon analizi orta düzey FA’lı erkeklerin kadınlara kıyasla aktif olmak için anlamlı prediktör olduğunu gösterdi.

 

Sonuç: Örneklem popülasyonunun yaklaşık %38’i faydalı sağlık etkileri için önerilen BZFA seviyesine ulaşmadı. Yüksek düzeyde aktif katılımcılar toplam örneklem popülasyonunun %62’sini temsil etti ve erkekler arasında önemli ölçüde daha fazlaydı (kızlarda %2,0’ye karşılık %60,0). Suudi yetişkinler optimum en yüksek faydalı sağlık durumuna ulaşmak için yaşam tarzlarını, gıda alımlarını ve fiziksel aktivitelerini artırmalıdır.

Keywords : Adrenal yorgunluk, yaşam tarzı, fiziksel aktivite, kalsiyum alımı, şiddet indeksi, VKİ