Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Erkeklerde Erken Yaşta Osteoporoz Gelişimi için Bir Risk Faktörü Olabilir Mi?

Saadet Han Aslan 1 ,Şebnem Yosunkaya 2 ,Aysel Kıyıcı 3 ,Oktay Sarı 4
1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Konya, Türkiye
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Konya, Türkiye
3 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Konya, Türkiye
4 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Bölümü, Konya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.59913

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) uyku esnasında meydana gelen solunumsal olaylar nedeniyle gelişen kronik aralıklı hipoksi veya arousallar nedeniyle gelişen uyku bölünmeleri direkt kemik mineral dansitesine (KMD) etki edebilir veya hormonlar üzerine etki ederek KMD’de değişikliğe yol açabilirler. Biz, OUAS’lı orta yaşlı erkek hastalarda normal kişiler ile karşılaştırıldığında, KMD değerleri veya KMD ile ilişkili olabilecek hormon seviyelerinde: büyüme hormonu (GH), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), serbest testosteron, total testosteron ve seks hormonu bağlayan globulin (SHBG) değişiklik olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan tüm olgulara tanı için uygulanan polisomnografi sonrası sabah 07.00-08.00’de kan örnekleri alındı, GH, IGF-1, total testosteron ve SHBG düzeyleri ELISA yöntemi ile serbest testosteron düzeyi ise Radio İmmuno Assay yöntemi ile ölçüldü. KMD femur boynu ve lomber vertebra seviyelerinden Dual enerji X-ray absorbsiyometre (DEXA) yöntemi ile ölçüldü.

 

Bulgular: İki grup arasında hormon seviyeleri ve T-skoru değerleri açısından istatistiksel bir farklılık elde edilmedi. OUAS’lı grupta, yaş ile T-skor femur (p<0,001) ve T-skor vertebra (p=0,017) arasında; REM uyku süresi ve T-skor femur (p=0,032) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki mevcuttu. KMD <-2,5’in altında tespit edilen hasta sayısı OUAS’lı grupta (5/24) kontrol grubundan (0/22) daha fazla tespit edilmiş olsa da, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmada, OUAS’ın orta yaşlı erkek hastalarda osteoporoza bir eğilime sebep olmadığı gösterilmiştir. Ek olarak, KMD ile kronik intermitten hipoksi, apne-hipopne indeksi veya aşırı uyku hali ile direk bir ilişki tespit edilmemiştir. Ayrıca, OUAS ile KMD’ye etki edebilecek hormonal parametreler arasında açık bir ilişki ortaya konamamıştır.

Keywords : Obstrüktif uyku apne sendromu, osteoporoz, GH, IGF-1, testosteron, SHBG