Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Farklı Yaş Gruplarında Üç Boyutlu Yürüme Analizi Normalizasyon Verileri Oluşturmak Gerekli Midir?

Kubilay Beng 1 ,Sebahat Aydil 2 ,Osman Lapçın 1 ,Pınar Özkan 2 ,Yasin Şahin 1 ,Yavuz Selim Kabukçuoğlu 1
1 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İ̇stanbul, Türkiye
2 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yürüme Analizi Laboratuvarı, İ̇stanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.39018

Amaç: Yaş ile yürüme paterninin değiştiği bilinmektedir. Bizim amacımız farklı yaş gruplarında 3 boyutlu yürüme analizi normalizasyon verileri oluşturmanın gerekliliğini göstermek üzere farklı yaş gruplarının yürüme analizi verilerini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yürüme patolojisi yaratabilecek herhangi bir hastalığı olmayan ve yaşları 5-21 arası değişen 59 sağlıklı birey dahil edildi. Bireyler üç gruba ayrıldı. Grup 1’de 5-8 yaş arası 19 birey, Grup 2’de 9-13 yaş arası 21 birey ve Grup 3’te 14-21 yaş arası 19 birey yer aldı. Bireylere, üç boyutlu yürüme analizi uygulandı. Gruplar arasında zaman-mesafe, kinematik ve kinetik parametreler karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Yürüme hızı dışındaki tüm zaman-mesafe değişkenlerinde gruplar arasında anlamlı derecede fark saptandı. Boy ve bacak uzunlukları ile; çift adım zamanı, çift adım uzunluğu, adım genişliği arasında orta derecede, dakikadaki adım sayısı arasında orta derecede ve ters orantılı korelasyon saptandı. Diğer yaş gruplarından farklı olarak grup 1’deki bireylerin ilk teması artmış diz fleksiyonu (K1, p=0,00) ile yaptıkları, basma ortası fazında diz ekstansiyonunun (K2, p=0,026) daha az olduğu ve ilk salınım fazında tepe diz fleksiyonunun (K3, p=0,00) yüksek olduğu saptanmıştır.

 

 

Sonuç: Bu veriler ışığında; bu çalışma, farklı yaş gruplarında normalizasyon verilerinin oluşturulmasının gerekliliğini göstermiştir.

Keywords : Yürüme analizi, kinematik, kinetik