Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

İnmeli Hastalarda Santral Ağrı Sıklığı ve Santral Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Zeynep Kılıç 1 ,Belgin Erhan 2 ,Berrin Gündüz 2 ,Gülsün Iska Elvan 3
1 Atatürk Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Ereğli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.46338

Amaç: Bu çalışmanın amacı inmeli hastalarda santral ağrı sıklığını belirlemek ve santral ağrının yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanede yatarak rehabilitasyon gören ve inme takip polikliniğine başvuran 100 inmeli hasta (47 kadın, 53 erkek), kesitsel olarak çalışmaya dahil edildi. Afazisi olanlar, orta ve ileri düzeyde kognitif bozukluğu olanlar, subaraknoid kanama, arteriovenöz malformasyon, tümör, travmatik beyin yaralanması ve multipl skleroz nedeni ile inme tablosu olanlar, daha önce herhangi bir sebeple nöropatik ağrı yakınması ve kompleks bölgesel ağrı sendromu olan hastalar çalışmaya alınmadı. Santral ağrı değerlendirmesi LANSS ağrı skalası, yaşam kalitesi değerlendirmesi ise Nottingham Sağlık Profili ile yapıldı.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 60,27±11,59 yıl (28-86), inme süresi ortalaması 14,65 (2-124) idi. Otuz beş olguda inmeli taraf sağ, 65 olguda ise soldu. İskemik etiyolojiye sahip olgu sayısı 77, hemorajik etiyolojiye sahip olgu sayısı 23 idi. 100 inmeli hastadan 12’sinde santral inme sonrası ağrı saptandı. Santral ağrı, Nottingham Sağlık Profilinin ağrı parametresiyle anlamlı derecede ilişkili bulundu (p=0,001).

 

Sonuç: İnme sonrası santral ağrı, sıklık düzeyi ve inmeli hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi sebebiyle göz ardı edilmemesi gereken bir komplikasyondur.

Keywords : İnme, inme sonrası santral ağrı, yaşam kalitesi