Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Karpal Tünel Sendromunda Median Palmar Kütanöz Sinir Etkilenimi

Barın Selçuk 1 ,Burcu Önder 2 ,Murat İnanır 1 ,Aydan Kurtaran 3 ,Ilgın Sade 1 ,Elif Yalçın 4 ,Müfit Akyüz 3
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2 Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.25348

Amaç: Bu çalışmada amaç karpal tünel sendromunda (KTS), median palmar kutanöz sinir etkilenimini araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntemler: Elektrofizyolojik olarak KTS tanısı almış ellerde, median palmar kutanöz sinirin duysal ileti çalışmasının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesidir.

 

Bulgular: Elektrodiagnostik olarak KTS tanısı almış 83 ekstremite ile 33 kontrol ekstremite incelendi. Karpal tünel sendromu olmayan ekstremitelerin hiçbirinde median palmar kutanöz sinir duysal ileti çalışmasına ait bir patolojiye rastlanmazken, KTS’si olan ekstremitelerin %62,7 (52)’sinde patolojiye rastlandı ve bu istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) idi. Hafif düzeyde KTS olan ekstremitelerin tümünde median palmar kutanöz sinir duysal yanıt potansiyeli elde edilirken, orta düzeyde KTS olan ekstremitelerin %20 (5/25)’ sinde, ağır düzeyde KTS olan ekstremitelerin ise %46,1 (6/13)’inde median palmar kutanöz sinir duysal yanıt potansiyeli elde edilemedi. KTS’nin şiddetine göre değerlendirildiğinde ise hafif düzeyde KTS olan ekstremitelerin %37,2 (16/43)’sinde palmar kutanöz sinirde elektrofizyolojik patolojiye rastlanırken, orta düzeyde KTS’si olan ekstremitelerin %92,6 (27/25)’sında ve ağır düzeyde KTS’si olan hastaların ise %84,6 (11/13)’sında patolojiye rastlandı.

 

Sonuç: Median palmar kutanöz sinir KTS’sinde sıklıkla etkilenmekte ve bu yüzden KTS’nin elektrofizyolojik tanısında karşılaştırmalı sinir olarak kullanılması ideal değildir.

Keywords : Median palmar kutanöz sinir, karpal tünel sendromu, elektrofizyoloji, ENMG