Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Yardımcı Solunum Kaslarına Uygulanan Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Etkinliği

Dilek Koçan Kurtoğlu 1 ,Nurettin Taştekin 2 ,Murat Birtane 1 ,Erhan Tabakoğlu 3 ,Necdet Süt 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
4 Department of Biostatistic, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.04378

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı önemli bir sağlık problemidir. Biz bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda üst ekstremite egzersizleri ve yardımcı solunum kaslarına eklenen nöromuskuler elektrik stimülasyonu tedavisinin, arteriyel kan gazı, kalp atım hızı ve yaşam kalitesine olumlu etkisini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından evre 4 şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı konulan yoğun bakım ihtiyacı olan otuz hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar kontrol ve tedavi grubu olarak her biri on beş hasta içeren eşit sayıda iki gruba ayrıldı. Her iki gruba dört hafta boyunca yardımsız üst ekstremite egzersiz programı ve sadece bir gruba on gün boyunca yardımcı solunum kaslarına nöromuskuler elektrik stimulasyonu tedavisi verildi. Arteriyel kan gazı değerlendirmesi, kalp tepe atım hızı ve solunum sıklığı kaydedildi. Yaşam kalitesini değerlendirmek için St. Georges Solunum anketi ve Kısa form 36 uygulandı. Fonksiyonel kapasite fonksiyonel bağımsızlık indeksi kullanılarak ölçüldü. Hastaların değerlendirilmesi başlangıç, 8. gün, 15. gün ve 30. günde yapıldı.

 

Bulgular: Kalp tepe atım hızı, dakikalık solunum sıklığı, fonksiyonel bağımsızlık puanı egzersiz ve nöromuskuler elektrik stimülasyonu birlikte uygulanmış grupta istatistiksel olarak anlamlı olarak düzelmiş bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışma kısa dönemde kardiyorespiratuvar sistem üzerine tedavi edici egzersiz üzerine eklenen nöromuskuler egzersiz programının olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nöromuskuler elektrik stimülasyonu, solunum egzersizi