Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Trabzon Çocuk Popülasyonunda Jeneralize Eklem Hipermobilitesi ve Fibromiyalji Sendromu Sıklığı: Türk Çalışması

Ömer Faruk Barçak 1 ,Murat Karkucak 1 ,Erhan Çapkın 1 ,Gülay Karagüzel 2 ,Beril Dilber 2 ,Süleyman Semih Dedeoğlu 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Karadeniz Teknik University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2 Department of Pediatric, Karadeniz Teknik University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
3 Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, TurkeY
DOI : 10.5152/tftrd.2015.65002

Amaç: Jeneralize eklem hipermobilitesi (JEH) ve fibromyalji sendromu (FMS), çocukluk çağında en sık kas-iskelet ağrısına neden olan iki durumdur. Çalışmamızda, Trabzon’da yaşayan 11-18 yaş arası çocuklarda JEH ve FMS sıklığının ve bu iki durum arasındaki korelasyonun araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çapraz-kesitsel çalışma, Trabzonda eğitim gören, 11-18 yaş arası 437 öğrenci ile gerçekleştirildi. Anket formu doldurularak her öğrenci değerlendirildi. Herhangi bir hastalığı olan çocuklar çalışmaya dahil edilmedi. JEH tanısı, Beighton tanı kriterlerine göre konuldu. FMS varlığı, 1990 Amerikan Romatoloji Derneği Sınıflama Kriterlerine göre saptandı. Çalışmaya katılan 437 öğrencinin 209u kız (%52,2), 228i (%47,8) erkeklerden oluşmaktaydı. Kızlar için ortalama yaş 14,3±1,7, erkekler için 14,7±1,79du.

 

Bulgular: Çalışmaya katılanlar arasında, JEH sıklığı %9,1, FMS sıklığı %5,9 olarak bulundu. Kız ve erkek katılımcılar arasında JEH sıklığında anlamlı bir farklılık (p=0,023) gözlenirken, FMS sıklığında cinsiyetler arasındaki benzer farklılık (p=0,065) saptanmadı. Yaş ve Beighton skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek oranda negatif bir korelasyon bulundu (r=-0,187, p<0,001). İstatistiksel olarak anlamlı ve yüksek oranda negatif korelasyon Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve Beighton skoru arasında da saptandı (r=-0,097, p<0,05). Okul başarısı ve hassas noktalar arasında korelasyon mevcuttu. Bir hastada JEH ve FMS aynı anda saptandı. Beighton skoru ve hassas noktalar arasında korelasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiyede de, çocuklar arasında JEH ve FMS nadir durumlar değildir.

Keywords : Jeneralize eklem hipermobilitesi, fibromyalji