Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Spinal Kord Yaralı Hastaların Nöropatik Ağrı Tedavisinde Gabapentin ve Pregabalin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Çapraz Çalışma

Bilge Yılmaz 1 ,Evren Yaşar 2 ,Özlem Köroğlu Omaç 3 ,Ahmet Salim Göktepe 3 ,Arif Kenan Tan 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.79069

Amaç: Nöropatik ağrı spinal kord yaralanmasının sık görülen bir komplikasyonudur. Spinal kord yaralanmalı olguların yaklaşık olarak %70’inde hastalıklarının bir döneminde ağrı olmaktadır ve bu olguların üçte biri ağrının şiddetini ciddi olarak tanımlamaktadır. Spinal kord yaralanması sonrasındaki nöropatik ağrının tedavisinde, gabapentin ve pregabalin ilk seçenek ilaçlardır. Ancak, literatürde spinal kord yaralanmalı olgularda nöropatik ağrı tedavisinde pregabalin ile gabapentinin etkilerini karşılaştıran çalışma yoktur. Biz bu prospektif, randomize, çapraz klinik çalışmada; spinal kord yaralanması (SKY) ile ilişkili nöropatik ağrı tedavisinde gabapentin ve pregabalinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya nöropatik ağrısı olan spinal kord yaralanmalı 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalar ilaçlarını 8 hafta boyunca kullanmışlardır. İki haftalık arındırma döneminden sonra, ilaç grupları çaprazlama yöntemi ile değiştirilmiştir. Çalışmada hastalar görsel analog ağrı skalası (VAS), uyku VASı, Kısa Form- Beck Depresyon Envanteri ve ağrı dizabilite indeksi üzerinden değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmayı 21 hasta tamamlamıştır. İlk dönemde kullandığı ilacı değiştirmek istemeyen 7 hasta (4ü gabapentin, 3ü ise pregabalin kullanan hasta) ve baş dönmesi ve bulantı gelişen 2 hasta (2si de pregabalin kullanan hasta) çalışma dışı bırakılmıştır. Ağrıyı azaltma, anksiyete ve uyku açısından iki ilaç arasında fark saptanmamıştır (p<0,05).

 

Sonuç: Spinal kord yaralanmasına bağlı nöropatik ağrı tedavisinde, çalışma parametreleri açısından gabapentin ve pregabalin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.

Keywords : Spinal kord yaralanması, nöropatik ağrı, gabapentin, pregabalin