Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarda Gabapentin Tedavisinin Etkinliği

Tuncay Çakir 1 ,Deniz Evcik 2 ,Volkan Subaşi 3 ,Fatma Şamli 4 ,Vural Kavuncu 5
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
3 Özel Özgüryaşam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mersin, Türkiye
4 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kayseri, Türkiye
5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.54514

Amaç: Başarısız bel cerrahisi sendromu, lomber disk herniasyonu ameliyatlarından sonra yaygın görülen klinik bir sendromdur. Biz bu çalışmamızda lomber disk herniasyonu nedeniyle cerrahi tedavi olan ve başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı konulan hastalarda gabapentin tedavisinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya lomber disk herniasyonu nedeni ile ameliyat olan 47 hasta alındı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci grup (n=24) günde 300-3000 mg gabapentin kullanan ve lomber egzersiz programı verilen hastalardan oluşuyordu; ikinci grup ise sadece egzersiz programı verilen kontrol grubuydu (n=23). Hastaların eklem hareket açıklığı, Schober ve düz bacak kaldırma testleri, ağrı ve fonksiyonel kapasitesi değerlendirildi. Ağrı; vizüel analog skala ve nöropatik ağrı skalası ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite, Oswestry bel ağrısı anketi kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi, tedaviden bir ve üç ay sonra yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48,7±12,3 (24-81) idi. Grup 1’de 16 hasta (%70 ) ve Grup 2’de 10 hastanın (%44) L4-L5 disk herniasyonundan opere edildiği tespit edildi. Her iki grubun Oswestry skorlarında anlamlı düzelme vardı (p<0,05). Grup 1’de nöropatik ağrı skalası değerlerinde anlamlı düzelme tespit edildi (p<0,05) ancak Grup 2’de anlamlı düzelme saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Gabapentinin başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı olan hastalarda özellikle ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerine olumlu etkileri mevcuttur.

Keywords : Gabapentin, başarısız, bel, etkinlik