Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Karpal Tünel Sendromunda Proksimal Segment İleti Yavaşlaması

M. Fevzi Öztekin 1 ,Nilüfer Erdoğmuş İnce 2
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.68916

Amaç: Karpal tünel sendromunda (KTS) en sık karşılaşılan elektrodiagnostik bulgular; avuç içi-bilek ve parmak- bilek segmentlerinde duyu iletim hızlarında yavaşlama, amplitüd küçülmesi ve abduktor pollisis brevis kasından kayıtla bakılan distal motor latansta gecikmedir. Bazı hastalarda abduktor pollisis brevis kasından kayıtla elde edilen bilek-dirsek motor iletim hızında yavaşlama da izlenebilmektedir. 

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada ön kol median motor iletim hızı normal sınırlarda olan 90 KTS’li hasta ile 100 kontrol olgu karşılaştırılarak, hızlar ve amplitüdler arası fark olup olmadığı araştırıldı.

 

Bulgular: Karpal tünel sendromu olanlarda kontrollere göre ön kol median motor hızlarında ve amplitüdlerinde anlamlı bir azalma tespit edildi. Çalışmanın ikinci aşamasında bulunan bu ön kol median motor iletim hızındaki yavaşlamanın mekanizmasını açıklayabilmek için KTS’liler ile kontrol grubunun ön kol median karışık sinir amplitüdleri (B-D BSAP amp) ile direkt ve hesaplanan ön kol median karışık sinir iletim hızları karşılaştırıldı. Karpal tünel sendromlu olgular ile kontroller arasında direkt ön kol median karışık sinir iletim hızları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ancak hesaplanan ön kol median karışık sinir hızında ve ön kol median karışık sinir aksiyon potansiyeli amplitüdünde KTS’li olgular ve kontroller arasında anlamlı bir farklılık mevcuttu (p<0,001).

 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular; KTS’de iletim yavaşlamasının karpal tünelin distalinde gibi görünsede aslında proksimalinde de birtakım olaylar olduğunu düşündürmektedir. Ön kol median motor ve ön kol karışık sinir aksiyon potansiyellerinin amplitüdlerinin KTS’liler ile kontroller arası anlamlı derecede farklı bulunması da retrograd bir aksonal atrofinin varlığını düşündürmektedir.

Keywords : Karpal tünel sendromu, aksonal dejenerasyon, median sinir