Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

İzokinetik ve Fonksiyonel Kuvvet Farkını Saptamada Diz Osteoartritinin Radyolojik Şiddeti Önemli midir?

Tuncay Çakir 1 ,Naciye Füsun Toraman 2 ,Ümit Yalçin 1 ,Alper Uçkun 1 ,Şebnem Koldaş Doğan 3
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
3 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.04372

Amaç: Diz osteoartrit şiddetinin, fiziksel fonksiyon ve izokinetik kuvvet üzerine etkisinin önemini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50-65 yaşları arasında, Kellgren Lawrence radyolojik kriterlerine göre bilateral evre 2 (n=27) ve 3 (n=26) şiddetinde diz osteoartriti olan gönüllü kadınlar katıldı. İnflamatuvar artrite bağlı sekonder artriti olan, test ve egzersizlere katılmasını engelleyecek morbiditesi bulunan, son 6 ayda herhangi bir fiziksel aktivite programına katılan ve diz operasyonu geçiren hastalar araştırmaya alınmadı. Demografik bilgiler kaydedildi, muayene yapıldı, dinlenik ve aktivite ağrısı, otur kalk testi, kalk git testi, merdiven çıkma ve inme süresi, 90°/s,120°/s,180°/s,300°/s hızlarda dominant bacak izokinetik konsantrik diz fleksör ve ekstansör zirve tork değerlendirmesi yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların tümünün bilateral patellofemoral ve tibiofemoral osteoartriti vardı. Gruplar arasında yaş, beden kitle indeksi, ağrı süresi, hareketle ve dinlenik ağrı düzeyi, farklı hızlardaki izokinetik kuvvet yönünden fark saptanmadı. Merdiven inme ve kalk git testlerindeki performansın, evre 2 osteoartrite sahip kadınlarda daha iyi olduğu belirlendi.

 

Sonuç: Diz osteoartrit şiddetinin artışıyla fiziksel fonksiyonda azalmanın hızlandığı bilinmektedir. Bu çalışmada, merdiven inme süresi ve kalk git testlerinin diz osteoartrit şiddetinden etkilendiği bulunmuştur.

Keywords : Diz osteoartriti, kas kuvveti, Kellgren-Lawrence radyolojik skalası